• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 174 по Протокол № 12 от 29.06.2017 г. на ОбС - Балчик, Заповед № 796/2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД - публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., при начална годишна наемна цена в размер на 586,80 лв. /петстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.

2. Срок на договора - 5 /пет/ години.

3. До участие в търга се допускат кандидати, които :

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. да извършват дейност предмет на търга;

3.3. нямат задължения към Община Балчик;

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да :

4.1.не променя предназначението на наетият имот;

4.2.да извършва дейност предмет на търга;

Търгът ще се проведе на 18.09.2017 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 31.08.2017 г. до15.00 ч. на 15.09.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 15.09.2017 г. до 16,00 ч. в нформационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова