• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Я В Л Е Н И Е 
за конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-БАЛЧИК "ЕООД гр. Балчик

На основание решение № 172 по протокол № 12/29.06.2017 г. на Общински съвет- Балчик, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и при условията на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, назначената с горното решение комисия за организиране и провеждане на конкурса

ОБЯВЯВА:

Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик за срок на управление - три години, считано от датата на подписване на договора, при следните условия:

1. Изисквания към кандидатите:

1.1 Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалист или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

1.2 Да има най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

1.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2. Необходими документи:

- Заявление за участие в конкурса

- Автобиография

- Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, се удостоверява с документи посочени в §3 от заключителните разпоредби на същата наредба.

- Диплом за специалност

- Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж

- Копие от документ за самоличност

- Свидетелство за съдимост

- Кандидатите представят Програма за развитие на „МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик за следващия тригодишен период.

3. Място и срок за подаване на документите:

- За участие в конкурса се подава Заявление в свободна форма, подписано от кандидата, което съдържа трите му имена, адрес, телефон за връзка и обект на конкурса. Към заявлението се прилагат два отделни запечатани, непрозрачни плика, както следва: Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие; Плик №2 съдържа разработката по Програмата за развитие на „МБАЛ-Балчик" ЕООД. Двата плика се поставят в един общ запечатан плик, на който са написани трите имена на кандидата и обект на конкурса. Заявленията се подават в деловодството на Община Балчик до 16.30 часа на тридесетия (30) календарен ден, считано от деня, следващ деня на публикацията на решението. Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите да се счита първия работен ден след него. Всяко подадено заявление се завежда в деловодната система на Община Балчик по реда на постъпването си, а на кандидатите се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му, както и входящия номер.

4. Провеждане на конкурса

Конкурса се провежда на три етапа:

І-ви етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;

ІІ-ри етап: Представяне от кандидатите на Програма за развитие на  „МБАЛ-Балчик" ЕООД за тригодишен период;

ІІІ-ти етап: събеседване с кандидатите.

Теми, предмет на събеседването:

Тема № 1: Приоритети и задачи на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

Тема № 2: Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения.

„МБАЛ-Балчик" ЕООД гр. Балчик следва при поискване да предостави на кандидатите за запознаване  документите относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срок: от публикуването на решението до крайния срок за подаване на заявление.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

- Конкурса ще се проведе в 10.00 часа на следващия работен ден след деня, в който изтича срока за подаване на документите, на І-ви етаж в Заседателна зала на Общински съвет-Балчик. При недостиг на време за приключване на конкурса същия работен ден, комисията може да вземе решение провеждането му да продължи в следващите дни, за което уведомява явилите се кандидати.

На основание чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ, решението на Общински съвет-Балчик да се публикува на електронната страница на Община Балчик,  в един централен ежедневник и в общински вестник "Балчик".

Комисията по провеждане на конкурса обявява класирането на електронната страницата на Община Балчик.

За контакти: Община Балчик, тел. 0579 71084 - Г. ДимитроваПредседател на комисията:

МИТКО ПЕТРОВ, заместник кмет на Община Балчик