публикувано на 01.08.2017 г.

Очакваме Вашите предложения и становища, относно промени в


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ
И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


            ОТНОСНО: Приемане промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик и публикуването на проекта на интернет страницата на Община Балчик, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.


Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА:

  1. Причини за промените на настоящата Наредба са следните:

С решение №264 от 13.06.2017г. на Добрички административен съд са отменени разпоредбите на чл.29, ал.1, чл.31, ал.1, чл.33, ал.1 и ал.2 - определяне размер на такса за детска градина, като дискриминация по признак „имуществено състояние".

Съгласно чл.7, ал.1 от ЗМДТ местните такси се определят въз основа на необходимите материално- технически и административни разходи по предоставяне на услугата. За 2016 г. средният разход за издръжката на дете на месец е 147.13 лв. в т.ч. 69.53 лв. за храна. Въпреки че, принципа за определяне на местна такса е възстановяване на пълните разходи за предоставянето на услугата, с цел постигане на по-голяма справедливост и подпомагане на родителите, предлаганите размери са в рамките само на извършваните разходи за храна. Приложеният социален подход при определяне на таксите за детска градина води до възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугата. Предложените размери от 60.00 лв. и 30.00 лв. на месец съответстват на Конституцията, ЗНА  и на другите нормативни актове от по- ниска степен.

С предлаганият проект не се създават нови такси и цени на услуги. 


  1. Цели, които се поставят с приемане на промени в предлаганата Наредба:

Предотвратяване дискриминационния подход към родителите с по-високи доходи при определяне размер на такса в Наредбата.

Възстановяване на част от разходите на общината за издръжката на дете в детска градина.

Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на такса.


    3. Финансови средства, необходими за прилагането на промени в Наредба:

За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

    4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

Ще се постигне балансиране на общинският бюджет - разходна спрямо приходна част.

Ще се подобри качеството и създадат условия за разширяване на предлаганата услуга.

Ще се изпълнят законовите изисквания и предотврати дискриминация в местна наредба.  


      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска социална харта, Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Директива 79/7/ЕИО на Съвета относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване, Директива за достъп на мъже и жени до стоки и услуги или Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (13 декември 2004 г.)

Международен пакт за икономически, социални и културни права (16 декември 1966 г.)


         Изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик:


§1

В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1.  Чл. 28 става чл. 28 (1) и се изменя така:

Чл. 28 (1)  За ползване на детски ясли и детски градини в в община Балчик се събират от родителите или настойниците месечни такси, както следва:

2.  Създава се нова ал. 2 със следния текст:

(2) За целодневна организация  на предучилищното образование в яслена група, първа и втора възрастови групи в детските градини, родителите или настойниците  заплащат месечна такса в размер на 60.00 лева.

3.  Създава се нова ал. 3 със следния текст:

(3) При целодневна организация на задължителното предучилищно образование в подготвителните трета и четвърта възрастови групи на детските градини, родителите или настойниците на децата заплащат такса за храна в размер на 30.00 лева.


§2

В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 отпада

2. Досегашната ал. 2 става ал. 1 със следния текст:

Чл. 29 (1) Размерът на месечната такса за деца на студенти - редовно обучение, деца полусираци и деца с неизвестен баща е 5,00 лева.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 2


§3       

1. В чл. 31 ал. 1, се отменя.

2. Досегашната ал.2, става ал.1 и се изменя така:

Чл. 31 (1) За ползване на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3, родителите/настойниците на детето подават заявление до директора на образователната институция, към което прилагат съответните документи, доказващи обстоятелствата за право на ползване.

3. Досегашната ал. 3 става ал.2 и се изменя така:

(2) Заплащането на намаленията по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 и освобождаването по чл. 30, т. 1, 2 и 3 започва от началото на следващия месец  след месеца от подаване на заявлението.


§4

В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се променя така:

Чл. 33 (1) За полудневна организация на предучилищното и задължителното предучилищно образование в детските градини родителите или настойниците на децата заплащат 75% от таксата по чл. 28.

2. Ал. 2 се променя така:

(2)  За почасова организация  на предучилищното и задължителното предучилищно образование в детските градини родителите или настойниците на децата заплащат 25% от таксата по чл. 28.


§5

В чл. 34, ал. 1 г, в края на текста „ал. 2" се заменя с „ал. 3".


Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик