• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.35, ал. 1 от ЗОС; чл. 62, ал.2; чл.66, ал.7 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение  № 185 от 29.06.2017 г.  на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 774/31.07.2017 г. на кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи:

19 броя метални тръби спирално заварени, всяка с диаметър ø 920 мм, дебелина 10 мм и дължина 11,40 м., при начална цена за една вещ /тръба/  - 1 154.25 лв. /хиляда сто петдесет и четири лева и 25 стотинки./, без ДДС.

Депозита за горе посочените вещи е в размер на 120.00 лв. за брой.

Търгът ще се проведе на 23.08.2017 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 07.08.2017 до 22.08.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик в срок до 15.30 ч. на  22.08.2017 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 22.08.2017 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова, Денева