• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 юли 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Даване на съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общинските пътища в община Балчик през 2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за определяне на средищни училища и детски градини в община Балчик и включването им в Списък на средищните детски и училища съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Балчик за периода 2017 - 2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища за учебната 2017/2018 година, съгласно чл. 11  от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Одобряване на извършени разходи за командировка и получени средства от кмета на община Балчик и Председателя на общински съвет за периода от 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Даване на съгласие за завишаване бюджета на програмата за развитие на спорта, за осигуряване финансова подкрепа на Международния Зумба фестивал в град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 21 по плана на в.з. „Бели скали" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв. 54 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. „д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", град Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. „д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", град Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Отдаване под наем на тротоарна площ на ул. „Черно море", град Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за вестници.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 62788.33.10 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 62788.33.6 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.954 по кад. карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Разглеждане на заявление от Стефка Иванова Иванова, Ивелина Красимирова Иванова и Живко Красимиров Иванов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 62788.501.44 по кадастралната карта на с. Рогачево, общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за отписване на несъбираеми дългосрочни взимания от бивши наематели на общински жилища.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за именуване на обекти от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за актуализация на бюджета на НЧ „Просвета-1900" с. Соколово за 2017 г. - дофинансиране.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Предложение за актуализация на бюджета на НЧ "Христо Смирненски-1941" с. Сенокос за 2017 г. - дофинансиране.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

21. Разни 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

                              

Председател

на ОбС-Балчик