• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 05.07.2017 г.

План за развитие на социалните услуги в община Балчик през 2018 година

Годишният план за развитие на социалните услуги в община Балчик се разработва съгласно чл.36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в съответствие със Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Балчик през периода 2016 - 2020 година. Планираните за реализиране през 2018 г. социални услуги са определени в съответствие с Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Балчик, идентифицираните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите на общината.
Приоритетите на социалната политика на Община Балчик са:

1. Развитие на услуги в общността за преодоляване на социалното изключване на деца и семейства в риск.
2. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положени
3. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.
4. Развитие на човешките ресурси.

Основните целеви групи за интервенция са:

1. Децата в ранна възраст - до 6 години;
2. Уязвими семейства с деца;
3. Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;
4. Деца и възрастни с увреждания;
5. Самотни стари хора.

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

Прикачени файлове: