• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТДМБУ)

се намира в гр. Балчик и работи от октомври 2014г.

Това е социална услуга от резидентен тип, която се предоставя на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Потребители на социалната услуга са:

- деца до 18 годишна възраст, за които до момента на настаняването им в Центъра няма възможност за отглеждане в биологичното им семейство, семейство на близки и роднини или приемно семейство;

- лица от 18 до 29 години (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Капацитет на услугата е 14 места.

Центърът разполага с осем самостоятелни и три двойни спални помещения, голям и малък хол, трапезария, кухненски бокс, санитарни и складови помещения.

Материалната база създава условия за формиране, усъвършенстване и прилагане на умения, нужни на децата и младежите в самостоятелния живот.

Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип специалисти - ръководител, социален работник, психолог - възпитател и детегледачи.

Основна цел на Центъра е предоставяне на подслон и здравословна среда, близка до семейната, осигуряване на плавен преход към реалния живот, както и изграждане на взаимоотношения с институции, със съседи и с общността в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата и младежите. 

С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с интересите и потребностите на всяко от тях.

Работата на специалистите е насочена към изграждане, развитие и усъвършенстване на умения за самостоятелен живот след напускане на социалната услуга.

Осигурява се училищна подкрепа и се създават навици и умения за търсене на работа, както и последваща реализация на пазара на труда.


Адрес:

гр. Балчик, ул. "Баба Райна" № 2

тел: +359 889 777 811

e-поща: cnst@balchik.bg или cnst_balchik@abv.bg