• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ)

               Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) Балчик е социална услуга от резидентен тип, която се предоставя на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Потребители на социалната услуга са деца до 18 - годишна възраст, за които до момента на настаняването им в Центъра нямаt възможност за отглеждане в биологичното им семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство;

            Капацитетът на центъра е 14 деца.

          Основна цел на ЦНСТДБУ е предоставяне на подслон и здравословна среда, близка до семейната; осигуряване на плавен преход към реалния живот, както и изграждане на взаимоотношенията с институции, със съседи и с общността в подкрепа на процеса на социалната интеграция на децата и младежите.

          С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с интересите и потребностите на всяко от тях. Работата на специалистите е насочена към изграждане, развитие и усъвършенстване на умения за самостоятелен живот след напускане на социалната услуга. С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с интересите и потребностите на всяко от тях. Осигурява се училищна подкрепа и се създават навици и умения за търсене на работа, както и последваща реализация на пазара на труда.

       Услугата е 24-часова и се обезпечава от екип от специалисти. - ръководител, социален работник, педагог, възпитатели. Центърът разполага с осем самостоятелни и три двойни спални помещения, голям хол, кабинет на ръководител и социален работник, педагогически кабинет, трапезария, кухненски бокс, санитарни и складови помещения. Материалната база създава условия за формиране, усъвършенстване и прилагане на умения, нужни на децата и младежите в самостоятелния живот.


За контакти:                                                     

Адрес: гр. Балчик, ул. "Баба Райна" № 2

Тел. за връзка: +359 88 707 8018

E-mail: balchik3@sonikstart.eu

https://balchik3.sonikstart.eu/

https://www.sonikstart.eu/