• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 юни 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Приемане на Общинска програма за енергийна ефективност на община Балчик за периода 2017 г. - 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Приемане на Дългосрочна програма на община Балчик за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017 г. - 2027 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Приемане на Краткосрочна програма на община Балчик за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017 г. - 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Балчик през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Отмяна на Решение №132 по Протокол № 9 от 25.4.2017 г. на Общински съвет-Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за приемане на решение за провеждане на конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ-Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул.„Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр.Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад.карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, с площ 10.00 м².

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Отдаване под наем на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етажа в „МЦ I" ЕООД, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ 02508.86.49, за поставяне на рекламно-информационен елемент с площ 4,32 м², чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ 02508.86.49, за поставяне на рекламно-информационен елемент с площ 0,84 м², чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент с площ 0,70 м² на стълб на улично осветление на улица „Д-р Желязко Бончев", гр. Балчик, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Отдаване под наем в части от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на 4 броя рекламно-информационни елемента (указателни табели) с обща площ 4,20 м², чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Изменение на Решение № 94 по Протокол № 8 от 30.03.2017 г. на ОбС - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Разглеждане заявление от Стоянка Великова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.78.63 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Разглеждане заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.618 по кадастралната карта на с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Разглеждане заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.620 по кадастралната карта на с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Разглеждане заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта на с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Разглеждане заявление от ЕТ „Николайчо Маринов" за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта на с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на пристройка върху общинска земя УПИ ХVІІІ, кв. 22 по ПУП на в.з. „Изгрев" гр. Балчик, ПИ № 02508.1.198 по кад. карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.1.205 в.з. „Изгрев", на собственика на законно построена в него сграда.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на тераса върху общинска земя към самостоятелен обект с сграда 02508.55.219.1.7 по кад. карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на тераса върху общинска земя към самостоятелен обект с сграда 02508.55.219.1.1 по кад. карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Продажба чрез търг на движими вещи - метални тръби.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Актуализация на бюджета на НЧ „Свобода 1897" с. Гурково за 2017 г. - дофинансиране.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

27. Предложение за провеждане на изнесено заседание на общински съвет Балчик на територията на общината.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

28. РазниПрисъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

                              

Председател

на ОбС-Балчик