• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 466/30.05.2017г. на Кмета на община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година, считано от 2017/2018 год., с възможност за удължаване срока на договора за всяка следваща стопанска година за период не по-дълъг от десет години.

     Търгът ще се проведе в една сесия на 20.06.2017год./вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад "21-ви Септември" №6.                  

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 05.06.2017г. до 15 часа на 16.06.2017г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І. Цената на тръжните документи е 12 лв., с включен ДДС, платими на касата на Община Балчик.

Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит се подават в срок до 16.00 часа на 16.06.2017г. на информационния център на община Балчик.

      Ориентировъчен оглед на имотите предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа в периода от 12.06.2017г. до 16.06.2017 год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ