• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС-Балчик, Решение № 133 по Протокол № 9 от 25.04.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 447/22.05.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на :

1.1./ 5 бр. рекламно информационни елементи, всеки с площ 0,24 м2 /обща площ 1,20 м2/ на стълбове на улично осветление, разположени в :

ПИ № 02508.83.236 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

ПИ № 02508.87.131 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

ПИ № 02508.83.236 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

ПИ № 02508.85.212 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

ПИ № 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

1.2./ 1 бр.рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.19.251 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/.

               2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елемента.

3. Начални годишни наемни цени :

       по т. 1.1. 58,50 лв. /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/, без ДДС

       по т. 1.2. 585,50 лв. /петстотин осемдесет и пет лева и петдесет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

             4. Срок на договора - 3 (три) години от датата на сключване на договора за наем.

           5. Допускане до конкурса :

           5.1. регистрирани по Търговския закон

           5.2. да нямат задължения към Община Балчик

           5.3. да притежават супермаркет на територията на гр. Балчик.

            След спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на рекламно - информационни елементи.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.06.2017 г. до 19.06.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 19.06.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.


Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова