• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 1 юни 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване и идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ МВР - Албена.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

2. Отпускане на средства за ремонтиране и въвеждане в експлоатация на два мотоциклета на РУ МВР - Албена.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

3. Отпускане на лимит от гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на РУ на МВР Балчик.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

4. Информация за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево за 2015 година.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

5. Разглеждане на Годишен финансов отчет на "ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО" ЕАД за 2016 година.    

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

6. Разглеждане на Годишен финансов отчет на "Кибела 2014" ЕАД за 2016 година.    

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

7. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик и средствата от ЕС към 31.03.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за първото тримесечие на 2017 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение 134 на общински съвет Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения" на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ и УПИ ІХ, промяна на улична регулация и промяна отреждането на урегулираните поземлени имоти в кв. 54 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Наемане на част от имот за поставяне на рекламно-информационен елемент на самостоятелна стойка.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Наемане на части от имоти за поставяне на рекламно-информационен елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Разглеждане заявление от „Агросигнал" ЕООД за прекратяване на съсобственост с община Балчик по отношение на ПИ № 23769.501.578 по кадастралната карта на с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.954 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Актуализация на бюджета на НЧ „Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

19. Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта за благоустрояване, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа в частта за основните ремонти на Община Балчик за  2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Разни


 
 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,   

Председател

на ОбС-Балчик