• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и ал.2 от от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /посл. изм. с Решение №531 по Протокол 37/27.02.2014г. на ОбС Балчик/ и Решение №76 по Протокол 7/28.02.2017г. на Общински съвет Балчик

1. ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА провеждане на публично оповестен, присъствен конкурс за отдаване под наем на 7 бр. /седем броя/ павилиони, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея „Двореца", гр.Балчик - публична общинска собственост

2. Начална годишна наемна цена за всеки един от павилионите - 1 100.00 лв. / хиляда и сто лева/ без ДДС

3. Предложение за участие се подава в отдел ГРАО /деловодство/ в Община Балчик в срок от 25.05.2017 г. до 16.00 часа на 09.06.2017 г. в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязват цялостното наименование на конкурса, както и наименованието и адреса на участника.

Предложение, представено в незапечатан плик, е недействително.

4. Огледът на обектите /павилионите/ се осъществява съвместно със специалист от отдел ОХССД, след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в Община Балчик.

5. Документация за конкурса се получава срещу заплащане на сума от 12 лв. /дванадесет лева/ с ДДС от касата на Община Балчик, пл. "21-ви септември" №6 от 25.05.2017 г. до 09.06.2017 г., всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа

6. Кандидатите за участие следва да:

6.1. са регистрирани по Търговския закон със съответния предмет на дейност, съгласно одобрена схема;

6.2. нямат задължения към Община Балчик

7. В предложението за участие, всеки кандидат има право да посочи до три обекта, но може да спечели само един. В случаите, в които е посочил повече от един обект, следва да подреди обектите по предпочитание.

8. След сключване на договора за наем, наемателят следва да спазва предмета на дейност на отдадения под наем търговски обект, съгласно одобрена схема.

 

Лице за контакти: Веселина Маринова - главен специалист наеми

Общинска администрация Балчик, стая 105, тел. 0579 7 10 54