• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 96 по Протокол № 8/30.03.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 359/04.05.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

         1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

           кухненски блок, съдържащ :

-          склад с площ 8,79 м2

-          склад с площ 44,59 м2

-          склад с площ 9,66 м2

-          подготвителна за месо с площ 20,26 м2

-          подготвителна за яйца, риба и зеленчуци с площ 21,75 м2

-          миялно помещение към кухня с площ 5,77 м2

-          помощна кухня с площ 20,02 м2

-          топла кухня с площ 50,22 м2

-          миялно помещение и разливна към столова с обща площ 24,90 м2

-          2 бр. хладилни камери с предверие, с обща площ 15,35 м2

-          стая за почивка, баня и санитарен възел с предверие, с обща площ 23,03 м2

                  - общи части към горепосоченият част от имот с обща площ 30,85 м2

и столова с площ 47,53 м2, всичко с площ 322,72 м2, намиращи се в част от първи етаж на "МБАЛ" ЕООД, гр. Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" № 1 - публична общинска собственост, актувано с АОС 217 от 1999 год., за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение/.

           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на част от горепосоченият имот за извършване на търговия и преработка на хранителни стоки /за нуждите на болничното заведение/

        3. Начална годишна наемна цена :

1 858,86 лв. /хиляда осемстотин петдесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки/, без ДДС

           4. Срок на договора - 5 г.

        5. Кандидатите за участие е необходимо да отговарят на следните изисквания :

5.1. да са регистрирани по Търговския закон;

5.2.да извършват дейност, предмет на конкурса, а именно търговия и преработка на хранителни стоки;

5.3. да нямат задължения към Община Балчик.


      6. Конкурсни условия :

6.1. след спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задължава:

-  да спазва предмета на дейност и да не променя предназначението на имота;

- за своя сметка да подържа и почиства, наетият от него имот;

- при осъществяване на модернизации и подобрения в имота, следва предварително да ги съгласува с Община Балчик;

- да спазва стриктно разпоредбите на Закона за храните;

- за заплаща в срок дължимите суми за ел. енергия и вода;

6.2.  да осигури минимум 5 броя работни места в обекта.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 11.05.2017 г. до 29.05.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 29.05.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова