• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 74 по Протокол №7/28.02.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 360/04.05.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

         1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

2 бр. медицински кабинети, ½ коридор и ½ склад с обща площ от 47,50 м2, представляващи обособена част от Здравна служба с. Соколово, цялата със ЗП 115 м2 /сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по кад. карта на с. Соколово, актувана с АОС № 398 от 2014 г. - публична общинска собственост.

           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на обособена част от Здравна служба с. Соколово, съгласно предназначението, а именно за медицинска дейност.

        3. Начална годишна наемна цена :

182,40 лв. /сто осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/, без ДДС, съгласно чл. 102 от Закона за лечебните заведения.

           4. Срок на договора - 5 г.

        5. Условия за допускане до участие в конкурса :

         5.1. да са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

        5.2. да извършват дейност : осъществяване индивидуална практика за извънболнична първична медицинска помощ

         5.3. да притежават завършено висше образование по медицина;

         5.4. да нямат задължения към Община Балчик;

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 11.05.2017 г. до 30.05.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 30.05.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова