• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 73 по Протокол №7/28.02.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 358/04.05.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

         1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

        медицински кабинети с обща площ 49,20 м2, представляващи обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.491.1 по кад. карта на с. Оброчище/, цялата с площ 124 м2 и гаражна клетка с площ 24,00 м2 /сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кад. карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61,00 м2, актувани с АОС 434 от 2015 г. - публична общинска собственост.

           2. Цел на конкурса : отдаване под наем на обособена част от Здравна служба с. Оброчище, съгласно предназначението, а именно за медицинска дейност и гаражна клетка.

        3. Начални годишни наемни цени :

188,93 лв. /сто осемдесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/, без ДДС за медицински кабинети с обща площ 49,20 м2 и 224,64 лв. /двеста двадесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки/, без ДДС за гаражна клетка с площ 24,00 м2. Наемните цени са определени  съгласно чл. 102 от Закона за лечебните заведения и Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

           4. Срок на договора - 5 г.

        5. Условия за допускане до участие в конкурса :

         5.1. да са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

        5.2. да извършват дейност : осъществяване индивидуална практика за извънболнична първична медицинска помощ

         5.3. да притежават завършено висше образование по медицина;

         5.4. да нямат задължения към Община Балчик;

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 11.05.2017 г. до 30.05.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 30.05.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

  Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова