З А П О В Е Д

№ 59

20.04.2017 год.

 

На основание Заповед на кмета на Община Балчик №277/10.04.2017 год. по повод Празника на града - 24 май

 

О П Р Е Д Е Л Я М :


1. Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по Алея „Ехо", град Балчик от 23 до 25 май 2017 год.

2. В срок до 25.04.2017 год. да се извърши маркиране и номериране на местата по Алея „Ехо", град Балчик с размер 2 кв.м. (2м х 1м) от ОБП „БКС".

3. Ред за организиране на дейностите:

 

Подаване на заявления

Одобрение разпределение

Заплащане на такса

3.1. за поставяне на увеселителни съоръжения

площадка до х-л „Балчик"

 

02.05.2017 -

09.05.2017

 

 

11.05.2017

 

 

15.05.2017

3.2.за поставяне на витрини, фризери, дюнери, понички, скара, захарен памук и други, захранвани с ел. енергия  

от № 2 до № 38

 

 

02.05.2017-

09.05.2017

 

 

 

11.05.2017

 

 

 

15.05.2017

3.3 за поставяне на маси, щендери и др.                  

от №40 до № 400

от № 1 до № 155

 

 

03.05.2017-

24.05.2017

 

03.05.2017-

24.05.2017

4. За ползване на места по т. 3.3. (от № 1 до 155 и от № 40 до 400) се допускат юридически и физически лица, регистрирани по Търговският закон. Същите могат да заявят до 5 броя места.

Към заявленията за участие                                                          

по т. 3.1. кандидатите следва да приложат:

- ЕИК;

- копие от удостоверение за техническа изправност на увеселителното съоръжение;

- снимков материал на увеселителното съоръжение. 

по т. 3.2.:

- ЕИК;

- Копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните.

Кандидатите по т. 3.2 могат да заявят до 3 бр. места.                              

5. Разпределението на местата да се извърши от: Величка Ковачева - счетоводител, Енчо Липовански - инкасатор плащания към ОбП "БКС" и Добри Добрев - гл. енергетик в указания срок.

6. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик са както следва:

- в размер на 1.00 лв., без ДДС кв.м./ден за ползване на места за поставяне на стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения (чл. 24.ал.2)     

- в размер на 3.00 лв. без ДДС кв.м./ден за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки (чл.24 ал.1)

Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл. 22, ал. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик).

За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 12 часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности. Дължимите суми се изчисляват от Енчо Липовански (ОБП "БКС") с Добри Добрев.

Таксите се заплащат:

- до 22.05.2017 год.  - в касата на ОБП "БКС"

- от 23.05.2017 год.  до 25.05.2017 год. - на инкасатор плащания - Енчо Липовански

Документът за плащане, с посочен номер на място служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Симеон Данаилов- зам. управител на ОБП „БКС"

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на Община Балчик. Да се сведе до знанието на РУП- Балчик и РУ „Пожарна безопасност и спасяване" за сведение и на заинтересованите длъжностни лица за  сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА

Управител ОБП „БКС"