• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 април 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта за основните ремонти на община Балчик за 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Одобряване на разходи за командировка от кмета на община Балчик и Председателя на общински съвет Балчик за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Одобряване на разходи за командировка от кмета на община Балчик и Председателя на общински съвет Балчик за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Отдаване под наем на медицински кабинет № 106, находящ се в Медицински център І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Отдаване под наем на аптека, находяща се в Медицински център І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.222 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.223 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.224 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.225 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.252 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Обсъждане на докладите на читалищата от община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Приемане на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

14.  Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

15. Предложение за освобождаване на председателя на Съвета на Директорите на "Търговски център Кранево" ЕАД, село Кранево като изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите.     

Вносител: Даниела Пеловска - общински съветник

16. Отдаване под наем на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки, намиращ се в ОУ „Кирил и Методий" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Приемане на решение за организиране на конкурсна процедура за избор на управител на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Отдаване под наем на части от терени за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Разни 

 

Илиян Станоев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик