• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59; Решение № 75 по Протокол № 7 от 28.02.2017 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 216/23.03.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем, съгласно предназначението си на :

1.1. Помещение, представляващо павилион за продажба на пакетирани стоки и закуски с площ от 20.00 м2, находящо се в ОУ "Г.С.Раковски", с.Сенокос, актувано с АОС № 82 от 20.02.2009 г. - публична общинска собственост.

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение, представляващо павилион за продажба на пакетирани стоки и закуски

3. Начална годишна наемна цена :

321,60 лева /триста двадесет и един лева и шестдесет стотинки/, без ДДС.

4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.

5. До участие в публично оповестеният неприсъствен конкурс се допускат кандидати които :

5.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

5.2. да нямат задължения към Община Балчик;

5.3. да извършват дейност предмет на конкурса;

6.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :

6.1. използва по горе посоченият имот, съгласно описаното предназначение;

6.2. да спазва предмета на дейност - продажба на пакетирани стоки и закуски;

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.03.2017 г. до 19.04.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 19.04.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова