• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 март 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Докладна за даване съгласие община Балчик да поеме дългосрочен общински дълг.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за приемане на бюджетната прогноза за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. в частта и за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридическо лице с нестопанска цел за организиране на фестивал.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Докладна за избиране на представител на община Балчик пред Общото събрание на акционерите на „Тихия кът" АД гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Докладна за предоставяне на временна финансова помощ на СНЦ „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Кандидатстване на община Балчик по процедура BG05M9OP001 - 2.007 „Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, поради настъпила промяна в обстоятелствата, относно изпълнение на Програма "Старт в кариерата",  съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 58/26.01.2017 г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Докладна за отдаване под наем кухненски блок и столова, намиращи се в част от първи етаж на „МБАЛ - Балчик" ЕООД, град Балчик, чрез публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 62788.33.6 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 62788.33.10 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за продажба на земеделска земя - ПИ № 66250.31.142 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за продажба на земеделска земя - ПИ № 66250.31.151 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в ПИ 02508.75.86 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Парашкева Найденова Пенчева по отношение на ПИ 02508.1.333 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Разглеждане на заявление за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ивелин Георгиев Иванов по отношение на ПИ № 31245.501.359 по кадастралната карта на с. Змеево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Отчет на работата на служителите от РУ на МВР град Балчик към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

19. Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна администрация от Районно Управление - Албена към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

20. Предложение за приемане на Годишен Доклад за младежта за 2016 г. и Общински план за младежта за 2017 г. в община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Приемане на отчет на Програмата за управление на отпадъците на град Балчик 2014-2020 г., за отчетната 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Предложение за отпускане на помощи за военноинвалиди.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Предложение за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на „МБАЛ - Балчик" ЕООД, за 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Предложение за избиране на одитор за извършване на независим финансов одит на „Медицински Център - І - Балчик" ЕООД, за 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Докладна за настаняване на Центърът за социална рехабилитация и интеграция в имоти общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Докладна за предоставяне на помещение - трети етаж на сграда, находяща се в Поземлен имот № 02508.84.280.3 - частна общинска собственост.

27. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

28. Разни 

 

 

Илиян Станоев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик