• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 Февруари 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Отмяна на Решение № 63, Протокол 6 от 26.01.2017 г. на ОбС - Балчик и отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламен елемент на стойка и рекламно - информационни елементи на стълбове на улично осветление

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Отдаване под наем на медицински кабинети, представляващи обособена част от Здравна служба с. Оброчище, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Отдаване под наем на медицински кабинети, ½ коридор и ½ склад, представляващи обособена част от Здравна служба с. Соколово, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Отдаване под наем на помещение, представляващо павилион за продажба на пакетирани стоки и закуски, находящо се в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Отдаване под наем на 30 броя павилиони, всеки по 4,5 м², находящи се на алея „Двореца", град Балчик, чрез провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 62, по Протокол № 6 от 26.01.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Външно електрозахранване за ПИ № 53120.14.984 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Водопроводно отклонение за ПИ № 53120.14.984 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл. 37о и чл. 37 и от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ Х и УПИ ХІ с цел обединяване на урегулираните поземлени имоти и промяна на улична регулация за УПИ Х и УПИ ХІ в кв. 1 по плана на с. Рогачево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.5.84 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Овчаровски плаж - юг".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за отпускане на средства за финансиране издаването на две стихосбирки и една книга.

Вносител: Иванка Бързакова - председател на ПКОКМД

14. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

15. Приемане на отчет за извършените дейности и предприети мерки в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода от 01.01.2016 - 31.12.2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Разни 

 

 

Илиян Станоев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик