• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 януари 2017 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Поемане на дългосрочен дълг и сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД в изпълнение на Договор за БФП № 4803/18.01.2016 г., за проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D „Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 53120.14.9 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за „Водопроводно и канализационно отклонение за Курортни сгради със СПА комплекс, ресторанти и басейни в ПИ № 53120.160.443 и № 53120.160.417 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.504.213, в.з. „Изгрев", с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Продажба чрез публично оповестен конкурс на гараж - самостоятелен обект в сграда № 02508.84.96.1.8 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Продажба чрез публично оповестен конкурс на гараж - самостоятелен обект в сграда № 02508.84.96.1.11 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Разглеждане на молба с вх. № 24 от 18.01.2017 г. към преписки по заявления с вх. №94Я-217-1/09.03.2016 г.; вх. № 94 Я-217-1/08.08.2016 г., от „Зърнени храни България" АД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.86.117 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

11. Освобождаване на членовете и председателя на Съвета на Директорите на "Търговски център Кранево" ЕАД, село Кранево, избор на нови членове и председател на Съвета на директорите и определяне на възнагражденията на председателя и членовете на Съвета на директорите.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

12. Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Вносител: Атанас Атанасов - общински съветник

13. Разглеждане на заявление от Андреан Костов Павленко за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.6.399 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Овчаровски плаж".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

15. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост по отношение на новообразувания ПИ № 02508.1.332.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Разни


 

 

 

Илиян Станоев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик