На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 53/22.12.2016 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 97/16.02.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на банкомат, а именно :

1. Част от сградата на ОУ „Кирил и Методий", с площ 1 м2 за поставяне на банкомат, представляваща сграда с идентификатор № 02508.79.75.1 по кад. карта на гр. Балчик - публична общинска собственост, актувана с АОС 394/24.10.2014 г.

2.  Цел на конкурса: отдаване под наем на част от имот за поставяне на банкомат.

2.1. Начална годишна наемна цена:

- в размер на 39,00 лева /тридесет и девет лева/, без ДДС, съгласно Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени. 

2.2. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

2.3. Конкурсни условия:

До участие се допускат кандидати, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз за банкова дейност. Същите следва да нямат задължения към Община Балчик.

След сключване на Договора за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.02.2017 г. до 13.03.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 13.03.2017 г. до 15,30 ч. и предложения на същата дата до 16,00 ч. в Информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 0579 7-10-54 - Веселина Маринова