• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Заповед № 67/01.02.2017 г. за образуване на избирателни секции (PDF)

Заповед № 68/02.02.2017 г. местата за обявяване на избирателните списъци (PDF)

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ за консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционните избирателни комисии за произвеждане на парламентарните избори 2017 г. (PDF) 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (PDF)

Заповед № 113/24.02.2017 г. - места за поставяне агитационни материали (PDF)


---

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА РИК ДОБРИЧ

---

публикувано на 23.03.2017 г.

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

уведомяваме ви, че изборна секция №12 (срещу бившата автомобилна школа) е преместена в Клуба на офицерите и сержантите от запаса (бивш Гарнизонен стол).     

В секция № 12 гласуват:

Ж.К. "Балик" бл. № 19, 20, 21, 24, 25, 26, 39, 40
ул. "Д-р Желязко Бончев" 1-11, 2-22
ул. "Ген.Колев" 1-3, 2-4
ул. "Асен Петков" 1-27, 2-10
ул. "Баба Райна" 1-9,2-6
ул. "Борис Янев" 1-7, 2-14
ул. "Инж.Иван Чернев" 1-11, 2-12
ул. "Хр.Ботев" 21-41, 18-24
ул. "Искър" 2-14, 1-29
ул. „Ген. Стефан Тошев" 1-9, 2-10
ул. „Ген. Тодор Кантарджиев" 1-7, 2-8 

---

График за получаване на книжа и материали

от Секционните избирателни комисии

Дата: 25 март 2017 г. (събота)

Място: Заседателна зала в сградата Община Балчик

От 13.00 часа СИК № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36

От 15.00 часа СИК № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37

---

публикувано на 16.03.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я 


На 22.03.2017 г. (сряда)  от 15:00 часа в читалище "П.Хилендарски - 1873 г." гр. Балчик  ще се проведе обучение  на СИС (секционните избирателни секции) от Районната избирателна комисия. Обучението ще се проведе съвместно с представители на общинска администрация, РУ  на МВР гр. Балчик , Албена и службата за пожарна безопасност и защита на населението. 


Условия за гла­су­ва­не на из­би­ра­те­ли с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за народни представители  на 26 март 2017 г.:

1. За избиратели с физически увреждания са подготвени мобилни рампи, които се монтират пред:

СИК № 1 - клуб на ул. "Черно море"

СИК № 9 - детска ясла ЖК "Балик"

СИК №14 - Читалище „Васил Левски" е с постоянна рампа

Всички ще бъдат обозначени с международния символ „Инвалид".

Съгласно чл.235, ал.3 от Изборния кодекс хората с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционните избирателни комисии ще им предоставят декларация, която ще попълнят и декларират,че няма да гласуват на друго място в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за народни представители  на 26 март 2017 г.

2. За хо­ра­та, ну­ж­да­е­щи се от по­мощ за прид­ви­ж­ва­не до из­би­ра­тел­ни­те се­к­ции от гр. Бал­чик, в де­ня на из­бо­рите е оси­гу­рен де­жу­рен ав­то­мо­бил. Ну­ж­да­е­щи­те се ще мо­гат до по­да­ват за­я­в­ки на де­жур­ни те­ле­фо­ни: 057971055 и 057971071 в от­дел"   ГРАО" в Об­щи­на­та. Прилага се документ от ТЕЛК/НЕЛК.

---

публикувано на 15.03.2017 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. (TXT)

---

Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 68/02.02.2017 г. на Кмета на Община Балчик.  

Безплатен телефон 080013717 за справка в избирателните списъци (само за избиратели от Община Балчик)

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 8-НС). Срокът е до 18.03.2017 г.

Избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 9-НС). Срокът е до 24.03.2017 г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 11.03.2017 г. Това приложение може да подадете електронно през страницата на ГРАО (секция "Личен Достъп")

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-НС) в срок до 11.03.2017 г.  

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в общината Балчик. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Балчик или съответно населено място от общината е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.03.2017 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

Заявленията, подписани еклектронно, могат да се подават и на kao@balchik.bg


РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДОБРИЧ:

Телефон: 058 600741

Председател: 0888575224

Секретар: 0889896266

Говорител: 0889758255

email: rik08@cik.bg

website: rik08.cik.bg