• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Балчик в качеството си  на бенефициент по проект „Подкрепа за независим живот", ДБПФ BG05M9OP001-2.002-0244-C01 от 04.05.2016 г., изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" обявява, че в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда от 1 януари 2017 г. ще бъде назначен медицински специалист, който специалист ще извършва  медицинско и здравно консултиране; измерване на витални показатели; при необходимост придружаване до здравни заведения; консултиране за хигиена и хранене, съдействие за осигуряване на медикаменти и други медико-социални дейности.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Медицинският специалист ще бъде назначен на 4 часов работен ден.

Документи могат да се подават  в срок до 29.12.2016 г. включително - 16.00 часа.