• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 декември 2016 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, публикувани на  интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2017  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Приемане на Правилник  за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие - Общински Детски Комплекс Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за бракуване на движимо имущество частна общинска собственост - автомобил фадрома L 200 по баланса на ОБП „БКС".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7.  Отпускане на средства за закупуване на аерозолни продукти за откриване и идентификация на наркотични вещества за нуждите на РУ град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Удължаване на срока на ползван безлихвен заем от „Други сметки и дейности" (набирателната сметка) на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Съхраняване на природното наследство на гр.Балчик чрез обновяване тематичен парк ЕХО" финансово подкрепен от ОП „Рибарство" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 454/27.10.2014г., сключен между Община Балчик ДФ „Земеделие" ОП „Рибарство".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Изграждане и оборудване на съоръжения за съхранение на рибарски принадлежности в ПИ 02508.86.39(УПИ Х1-39), находящ се в град Балчик" финансово подкрепен от ОП „Рибарство" по Договор за безвъзмездна финансова помощ № №406/24.09.2014 г., сключен между Община Балчик ДФ „Земеделие" ОП „Рибарство".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Обучения и заетост на младите хора", финансово подкрепен от ОП „Развитие на човешките ресурси" по договор за безвъзмездна финансова помощ БФП № В005М90РО001-1.005-0001, сключен между община Балчик и Агенция по заетостта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Разглеждане на заявление от „Зърнени храни България" АД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.86.117 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за именуване на обект от общинско значение в землището на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Отмяна на Решение № 24, Протокол 4 от 17.11.2016 г. на ОбС Балчик и предоставяне за нуждите на „Медицински център І" ЕООД имот - публична общинска собственост, представляващ кабинет № 208.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ IV в кв.119 по плана на гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване в подстанция "Албена" от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3 /п/ст „Албена" по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик"" и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 62788.35.67 по кадастралната карта на с. Рогачево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XX в кв.1056 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XIV; УПИ XV; УПИ XIX и улична регулация за УПИ XIV и УПИ XV в кв.З по плана на в.з. „Момчил" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VІ, кв. 31, УПИ І и УПИ ІІ, кв. 32, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв. 34 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214, о.т. 213 до о.т. 214, о.т. 212 до о.т. 214 по плана на с. Дропла, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Предложение за избиране и назначаване на независим регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Кибела 2014" ЕАД за 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Предложение за избиране и назначаване на независим регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Търговски център Кранево" ЕАД за 2016 г.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

23. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССЗ

24. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от сградата на ОУ „Кирил и Методий" град Балчик, за поставяне на банкомат.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Разни

 


 

Илиян Станоев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик