публикувано на 15.11.2016 г.

Очакваме Вашите предложения и становища, относно приемане нова:


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ
И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


ОТНОСНО: Приемане Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик и публикуването на проекта на интернет страницата на Община Блчик, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.


Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА 

  1. Причини за приемане нова Наредба са следните:

Действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик е от 2008г., въпреки промените през последните години, не е в унисон с действащото законодателство. Това налага да бъде приета НОВА, като се прецезират текстовете в съответствие с действащото законодателство. Основната промяна в размера на таксите е в Такса битови отпадъци в частта за  проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, това се налага поради следните причини:

На основание чл.112 ал.1 и ал.2 от ЗУО Кметът на общината контролира:

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;

2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;

3. площадките за дейностите с ОЧЦМ;

4. спазването на други изисквания, определени с наредби.

Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци на територията на съответната община.

За изпълнение горните дейности в хронологичен ред са извършени следните действия:

С решение на Общински съвет е подписано споразумение сключено на 16.09.2011г. между общините Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево, и СНЦ"Управление на отпадъците - Регион Добрич", които да обединят усилията си за подготвяне на

 - проектно предложение с наименование „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма „Околна среда 2007-20013г."Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич"

 - сключат договор за безвъзмездна финансова помощ с МОСВ за изпълнение на проекта

-  управляват и изпълняват съвместно проекта

- ползват и експлоатират съвместно инвестицията по проекта, съобразно нейното предназначение

Обхватът на проекта включва: проектиране и изграждане на регионално депо „Стожер" и две претоварни станции за отпадъци /ПСО/: Балчик - за обслужване на общини Балчик, Каварна и Шабла, и ПСО Тервел - за общини Тервел и Никола Козлево, като общините - партньори ще имат правото да използват регионалните съоръжения след осъществяване на инвестицията.

С решение на Общински съвет е възложено на Кмет да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ като партньор с останалите общини, който е факт от 14.12.2012г. с №DIR - 5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич"

     След приключване на проекта са подписани Споразумение 296/02.04.2015 г. между Община град Добрич и Община град Балчик на основание договор №ДР 178-/24.09.2014г., сключен между Община град Добрич и консорциум „РСУО- Добрич" за изпълнение на услугата „Изпълнение на дейности по експлоатация на регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка,Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево", включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци". Като в  чл.4 Община Балчик се задължава да заплаща на община град Добрич приетите на регионално депо Стожер по следните единични цени, постигнати по проведена обществена поръчка по ЗОП и сключен договор между община Добрич и консорциум „РСУО - Добрич"

1.Обезвреждане на 1 тон входящи неопасни отпадъци 40.70 лв./тон без ДДС

2.Обезвреждане на 1 тон входящи строителни отпадъци 4,00 лв./тон без ДДС

Подписан е Договор за изпълнение на услуга с избран изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор на претоварна станция Балчик за управление на дейностите по приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик от 02.10.2015 г.с „Претоварна станция" ООД. Като договорът ще се изпълнява при единични цени на тон отпадък, както следва:

1. Приемане на отпадъци от общините Балчик, Каварна и Шабла на 1 тон входящи неопасни /битови и производствени/  - 32.38 лв./тон без ДДС

2. Приемане на един тон строителни отпадъци от общините Балчик, Шабла и Каварна/ включително третиране в инсталации за строителни отпадъци и депониране/ - 16.19 лв./тон без ДДС.       

Описаните горе разходи не са  включени в досега действащата наредба за определяне размера на ТБО, на основание  чл.62 от ЗМДТ. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

От 13.05.2016г. община Балчик стартира предаването на смесени битови отпадъци на Претоварна станция за сепариране и съответно депониране до Регионално депо с. Стожер. Разходите за депониране се заплащат месечно по подписании от двете страни приемо- предавателни протоколи. В план-сметката за 2017г. за разходите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ като отчет за 2016г. е посочена сумата 3259260.00лв. В това число отчетени разходи 859067.00лв за сепариране и депониране, включително отчисления по ЗУО.

За да се гарантират необходимите разходи за осъществяване на дейностите свързани с битовите отпадъци, в т.ч. за извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, средствата събирани от такса битови отпадъци от граждани и фирми на територията на община Балчик трябва да се определи при завишен размер на промила.

С оглед балансиране на приходите от такса битови отпадъци с план-сметката за разходите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, следва да се завиши размера на ТБО в частта за поддържане и експлоатация на депа. Завишението е предвидено за всички ползващи услугата по сепариране и депониране при прогнозни 12000 тона битови отпадъци годишно, т.к. разхода за ползване е еднакъв за цялото постъпващо количество битови отпадъци и не зависи от местоположението на бенефициента на услугата.

Промяната в частта на таксата за третиране в инсталацията за строителни отпадъци и депониране на строителни отпадъци са по цени съобразени със сключен договор за изпълнение на услугата до ПС Балчик  и Споразумение до Депо Стожер.

Промените в Закона за предучилищно и училищното образование в сила от 01.08.2016г. налагат прецезиране и допълване в раздела  „Такси за детски градини и общински социални дейности". Допълненията не повишават размер на такси, съобразяват поднормативния акт с ЗПУО.

Таксите за технически услуги и административни дейности са прецезирани и уточнени във връзка с промените в Закона за устройство на територията и Закона за местни данъци и такси, като сроковете са съобразени със необходимото време за извършване на услугите и с нормативните изисквания на АПК, ЗУТ  и ЗМДТ.  

Таксите са изчислени по методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.

Цените на неуредените по закон услуги и права, окозвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица са формирани на основа пълните разходи изчислени на база съществуващата отчетност и не надвишават себестойността им.

С предлаганият проект не се създават други нови такси и цени на услуги. 


  1. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните актове относно:

1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;

2. шума и миризмите, и

3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.

Системата за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум изпълнението на следните цели:

1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от общото тегло на тези отпадъци;

2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

Целите се постигат поетапно съгласно сроковете, определени в § 15 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО.

Повишаване качеството на извършваните услуги от общинска администрация в срокове и размери съобразени с действащото законодателство.

Подобряване социалната среда в общината и подпомагане семействата за отглеждане на деца.

 

    3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:


За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

    4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   


Ще се постигне балансиране на общинският бюджет - разходна спрямо приходна част.

Ще се подобри качеството целия процес по обслужването на битовите отпадъци, което е предпоставка за по-добра бизнес среда и привличане на инвестиции.

Ще се изпълнят изискванията в ЗУО и ЗООС за закриване и рекултивиране на старите сметища и преминаване към нов ред за разделно събиране на битовите отпадъци и намаляване поетапно количеството на депонираните такива.

Ясната нормативна уредба ще привлече инвеститори и съответно създаде работни места.

 Ще се повиши качеството на образованието .


      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

      Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на европейската общност/Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци /, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗМДТ, ЗУТ, ЗПУО, Закон за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната среда.

Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 година за замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци


Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик (PDF)


Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик