Община Балчик  предоставя на Вашето внимание проект за ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК.  На основание с чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Балчик приема предложения и становища относно Проекта на „ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК"  на следния e-mail: mayor@balchik.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Балчик на адрес: гр.  Балчик, пл. "21-септември" № 6.

МОТИВИ:

На основание чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за проекта на „ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК" :

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата

С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от 01.08.2016 г. съществуващият в град Балчик Общински детски комплекс се преобразува в Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс (ЦПЛР - ОДК Балчик)

ЦПЛР - ОДК Балчик е институция в системата на предучилищното и училищното образование, която, съгласно решение № 200, Протокол 16 от 20.09.2016 г. на Общински съвет - Балчик, е за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. В ЦПЛР - ОДК Балчик се осъществява държавната политика за осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на общинско ниво. Съществуващият по отменения Закон за народна просвета Общински детски комплекс Балчик беше учебно заведение, което се ръководеше от Регионален инспекторат по образованието - Добрич. Сега ЦПЛР - ОДК Балчик е институция на общинско  подчинение, ръководство и контрол.

            На основание  чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и § 18, ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на  Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, е необходимо Общинският съвет - Балчик да приеме Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс Балчик.

2. Целите, които се поставят

Досега не съществува такъв правилник, тъй като действащият закон не го изискваше. С прилагането на новия Правилник се въвеждат правилата за работа на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс Балчик, в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

С Правилника  се урежда функционирането на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Балчик, осъществявано в ЦПЛР - ОДК Балчик.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на Правилника не са необходими допълнителни финансови средства. Общинска администрация - Балчик разполага с необходимите човешки ресурси за осъществяване на контрол по прилагане и спазване разпоредбите на настоящия Правилник.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

Правилникът е инструмент за постигане на по - добра организация на работата за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на децата в Община Балчик, по - ефективно управление на тази нова по вид дейност и целесъобразно изразходване на публичните средства, с които тя се финансира.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

С предлагания проект на Правилник  не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.


Проект!

                                                                                                         

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ -

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК

 

Раздел I
Общи положения

 

Чл. 1.  С този правилник се определят структурата, функциите, дейностите и финансирането на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс гр. Балчик  (ЦПЛР - ОДК Балчик).


Чл. 2. (1) Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс гр. Балчик е институция в системата на предучилищното и училищното образование, която осъществява държавната политика за осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на общинско ниво.

(2) ЦПЛР - ОДК Балчик  е  общински център за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта гражданското и здравно образование както и за  придобиването на умения за лидерство, като:

1. организира дейности за развитие на индивидуалните способности и дарования на децата и учениците от общинските училища и детски градини,.

2. изгражда култура в организацията и самоорганизацията на децата и учениците;

3. разработва и участва в програми и проекти за активизиране на взаимодействието между: комплекс, училище/детска градина, семейство и социална среда.

(3) Дейността на ЦПЛР - ОДК Балчик се основава на принципите на:

А/ свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.

Б/ хуманизъм и толерантност, равен достъп достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и ученик

В/ равнопоставеност и недопускане на дискриминация, съхраняване на културното многообразие и приобщаване към българския език;

Г/ запазване и развитие на българската образователна традиция, иновативност и ефективност в педагогическите практики и в образователния процес;


Чл. 3. (1) ЦПЛР - ОДК Балчик е юридическо лице и притежава идентификационен код по БУЛСТАТ и собствен печат.

(2) Седалището и адресът на управление на ОДК е :

 гр. Балчик , ул. "Кирил и Методий" № 7

 

Раздел II
Функции и дейности на ОДК

 

Чл. 4. (1) ОДК осъществява общинската политика за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 6 до 18 годишна възраст в община Балчик

(2) Подкрепата по ал. 1 включва:

1. занимания по интереси за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и изяви по интереси;

2. кариерно ориентиране на учениците;

3. педагогическа и психологическа подкрепа, включително дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

4. поощряване с морални и материални награди;

(3) Подкрепата по ал. 2 се предоставя чрез:

1. включване на децата и учениците в организирани обучителни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности на общинско, областно, национално и международно равнище, включително и през ваканциите;

2. участие на децата и учениците в организирани групи за занимания по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

3. участие на децата и учениците в общински, областни, национални и международни проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

4. поощряване на децата и учениците с морални и материални награди за високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.


Чл. 5. (1) ЦПЛР - ОДК Балчик осъществява следните дейности:

            1. подпомага интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната реализация на децата и учениците в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите;

            2. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност.

            3. подпомага професионалната насоченост и придобиването на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация;

            4. съдейства за ранното откриване на заложбите на децата и учениците, стимулира  познавателните интереси и творческите способности и насърчава тяхното развитие и реализация;

            5. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия  живот;

            6. съдейства за придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

            7. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

            8. подпомага познаването на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

9. осъществява информационна и консултантска дейност с ученици, учители и родители за видовете извънучилищни форми и дейности за подкрепа за личностно развитие, за съдържанието и условията на работа в тях;

10. организира колективни и индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско, регионално и национално равнище;

11. стимулира ученици и учители за постигнати високи резултати в провежданите обучителни и творчески дейности;

12. разработва и участва в национални и международни проекти;

13. участва със свои представители в национални и международни инициативи.

14. осъществява институционално взаимодействие с местна власт, училища и детски градини, ВУ, сродни организации, НПО, родителска общност.

 (3) ЦПЛР - ОДК Балчик не осигурява завършване на клас и етап за придобиване на степен на образование и/или професионална квалификация

 

Раздел III
Организация на образователния  процес в
ЦПЛР - ОДК Балчик

 

Чл. 6. (1) Учебната година в ЦПЛР - ОДК Балчик започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца.

 (2) ЦПЛР - ОДК Балчик е отворен за посещения от 8,00 до 18,00 часа. Работното време на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал и пропускателният режим се определят със заповед на директора.


Чл. 7. (1) Дейностите в ЦПЛР - ОДК Балчик се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите за съответната учебна година, утвърден от министъра на образованието и науката.

(2) Ваканциите може да се използват за занимания в постоянните групи по чл. 12, ал. 3, т. 1 при желание на децата и учениците.


Чл. 8. (1) Организацията на образователния процес , видът на формите и дейността на ЦПЛР - ОДК Балчик се определят с плана за обучение и с плана за дейността на институцията /годишен план/, приети от педагогическия съвет и утвърдени от директора.

(2) Планът за обучение разпределя учебното време по области и съдържа:

1. брой на учебните седмици - за постоянните групи;

2. наименование на областите и организационните педагогически форми;

3. годишен брой учебни часове.

(3) В плана за дейността на институцията /годишен план/ се включват:

1. дейностите за постигане на резултатите от образователния и творческия процес;

2. темите и графикът за заседанията на педагогическия съвет;

3. дейностите, свързани с обучителните програми за учителите;

4. дейностите по осъществяване на вътрешен контрол;

5. основни дейности при взаимодействието с родители, партньори и институции;

6. публичните изяви и дейности, които се организират на общинско, регионално, национално и международно равнище.

 

Чл. 9. (1) Дейностите за обучение в ЦПЛР - ОДК Балчик се осъществяват в следните области:

1. науки;

2. технологии;

3. изкуства;

4. спорт;

5. придобиване на умения за лидерство;

6. други.

 

Чл. 10. (1) Учебният процес в съответните области по чл. 10 се организира и провежда в организационни педагогически форми.

(2)  Дейностите в организационните педагогически форми са:

1. масови прояви и публични изяви: конкурси, състезания, фестивали, изложения, изложби, прегледи, олимпиади, турнири, игри, празници, образователни, концертни и развлекателни програми, други;

2. работа в различни организационни педагогически форми - школи, клубове, състави, ансамбли, студия, хорове, секции, отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел и други;

3. индивидуална работа с напреднали и изявени деца и ученици от постоянните групи за обучение.

 

Чл. 11. (1) Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи.

(2) Продължителността на работата (учебните седмици) в групата и седмичната заетост (учебните часове) се определят в плана за обучение в зависимост от възрастта или степента на подготовка на децата и учениците.

 (3) Групите за обучение могат да бъдат:

А/ постоянно действащи - за обучение на деца и ученици през учебната година; заниманията се провеждат в рамките от 30 до 36 учебни седмици със седмична заетост от 2 до 6 учебни часа;

Б/ временно действащи - за обучение на деца и ученици през учебната година за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията се провеждат до четири седмици със седмична заетост до 6 часа; учителите могат да  ръководят по една временна групи през учебната година;

В/ временно действащи - за обучение на деца и ученици през ваканциите за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно, национално и международно равнище; заниманията за всяка група се провеждат до две седмици със седмична заетост до 20 часа; учителите ръководят до две временни групи през ваканциите;

Г/ за обучение на деца в предучилищна възраст - продължителността на работа е до 36 седмици и се измерва в астрономически часове, а когато децата са обхванати в комплексна образователна услуга с повече дейности - до 20 астрономически часа седмично; определените за тях часове се включват в норматива на учителя.

           (4) Групите по ал. 3 се вписват в Списък-образец № 3 и определените за тях часове за норматива на учителя включват занимания в групите и работа за подготовката на изяви.

(5) През ваканциите могат да се формират и временно действащи групи за работа с деца и ученици, необхванати в групите по ал. 3, в съответствие с желанията на децата и възможностите на ЦПЛР - ОДК Балчик. Ръководството на тези групи се възлага със заповед на директора на учителите, които са на работа. Часовете  не се включват в норматива за преподавателска заетост на учителите.


Чл.12. (1) Образователният процес във формите за работа се осъществява по програма за обучение, по която работи групата.

(2) Програмата за обучение  определя целите и задачите на обучението, структурата и обема на съдържанието на дейностите, изявите, както и очакваните резултати.

(3) Програмата за обучение се разработва от учителя, ръководител на групата в съответната организационно педагогическа форма, и се утвърждава от директора на ЦПЛР - ОДК Балчик.


Чл. 13 (1) Дейностите в организационните педагогически форми се осъществяват в съответствие с интересите, свободното време и възрастовите особености на децата и учениците и с плана за обучение.

(2) дейностите във всички форми  се осъществяват по седмично разписание, утвърдено от директора.

(2) Седмичното разписание на учебните занимания включва до 5 часа за една група в един ден в зависимост от вида на организационната педагогическа форма и спецификата на дейността, при спазване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.


Чл. 14. (1) Дейностите в организационни педагогически форми в ЦПЛР - ОДК Балчик се провеждат на една смяна по график, утвърден от директора за всеки учебен срок.

(1) Продължителността на дейностите в различните организационни педагогически форми се определя в учебни часове.

(2) Учебният час е:

1. за деца и за ученици до ІІІ клас - 30 минути;

2. за ученици от ІV до ХІІ клас - 40 минути.

3. педагогическа ситуация за децата от предучилищна възраст - до 30 минути

(3) Почивката между отделните часове е от 10 до 30 минути.

(4) В почивните и празнични дни децата и учителите участват в организирани изяви и развлекателни програми.


Чл. 15.  Децата и учениците, участници в организационните педагогически форми, в процеса на образователните дейности имат правата и задълженията по Глава девета, раздел I на ЗПУО, в съответствие с предмета на дейност на ЦПЛР - ОДК Балчик.


           Чл. 16. (1) Желанието за участие в организационните педагогически форми се декларира чрез заявление до директора на ЦПЛР - ОДК Балчик, подписано от родител, ако ученикът не е пълнолетен. С подписването на заявление за участие в педагогическите форми участниците изразяват съгласие с условията, определени от ЦПЛР - ОДК Балчик. Заявленията се съхраняват до края на учебната година.

            (2) Организационните педагогически форми и групите в тях се съгласуват с първостепенния разпоредител с бюджет и с началника на регионалното управление на образованието и се утвърждават от директора на центъра за подкрепа за личностно развитие - ОДК Балчик.

(3) Резултатите от дейностите на организационните педагогически форми се представят пред родителите и обществеността на публични изяви с регионален, национален или международен характер.


Чл. 17. (1) Персоналът в ЦПЛР - ОДК Балчик е педагогически и непедагогически и неговият брой се определя ежегодно със заповед на Кмета на община Балчик.

(2) Педагогически специалисти са лица,които изпълняват норма преподавателска    работа свързана с обучението, възпитанието, социализацията,както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в ЦПЛР - ОДК: директор, учители, психолог, хореограф, корепетитор

(3) Към непедагогическия персонал се отнасят: домакин, чистач ,огняр

 (4) Учителите, участници в образователния процес в ОДК имат правата и задълженията съгласно Глава единадесета, раздел II от ЗПУО.

(5) Те могат да предлагат и прилагат специфични методи на педагогическа работа и иновационни програми.

(6) Учители, постигнали високи резултати в обучението на деца и ученици се поощряват с морални и материални награди  и успехите им се популяризират.


Чл. 18. (1) Контролната дейност на образователния процес в ЦПЛР - ОДК Балчик се осъществява от директора, от община Балчик, от регионалното управление на образованието Добрич.

(2) Контролната дейност на директора се организира в съответствие с плана за контролната дейност. 

(3) Констатациите от проверките се вписват в дневниците на педагогическите форми, в книгата за контролната дейност и се отчетат на педагогически съвети.Раздел IV
Управление и структура на ОДК

 

Чл. 19. (1) ЦПЛР - ОДК Балчик се ръководи и представлява от директор, който се назначава от Кмета на Община Балчик, въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

 (2) Директорът:

1. организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти, които се отнасят до ЦПЛР.

3. утвърждава плановете за работа на  в ЦПЛР- ОДК и програмите за обучение съобразно ; разпределя преподавателската работа между учителите съгласно утвърдените норми за преподавателска заетост;

           4. извършва преподавателска работа в съответствие с нормите за преподавателска заетост;

           5.  изготвя и подписва Списък-образец 3, който се съгласува от Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лица и началника на Регионално управление по образованието - Добрич;

            6. контролира дейностите, свързани с организирането и приемането на учениците в педагогическите форми;

    7. подписва и подпечатва документите и съхранява печата на институцията;

           8. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

            9. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда.

            10. организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;

            11.  организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;

            12. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;

            13. създава организация за осигуряване на необходимите материални, финансови и човешки ресурси за занимания и творчески изяви на децата и учениците;

            14.  съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

            15.  поощрява и награждава ученици, учители и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;

            16. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;

            17. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;

            18. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;

            19. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;

            20. представлява институцията пред органи, институции, организации и лица;

            21.анализира и отчита цялостната дейност на ЦПЛР - ОДК и предоставя информация на Кмета на Община Балчик и РУО-Добрич;

           22.участва при разработване и обсъждане на нормативни актове и документи по компетентност;

           23. изпълнява и други функции, възложени му с нормативни и административни актове.

(3) Директорът на ЦПЛР - ОДК е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(4) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той определя свой заместник от педагогическия персонал на ЦПЛР - ОДК Балчик със заповед, в която се посочват обемът и правомощията по време на отсъствието му.

 

Чл. 20. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора могат да се оспорват пред Кмета на общината.

(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 21. (1) Педагогическият съвет на ЦПЛР - ОДК Балчик е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси.

(2) ПС разглежда и приема:

а) стратегия за развитие на институцията за период от четири години с приложени към нея план за действие и финансиране

б) план за обучение

в) годишен план за дейностите;

г) правилник за дейността;

д) вътрешни правилници и планове, свързани с дейността на институцията;

е) организационните педагогически форми;

(3) ПС обсъжда и взема решения по резултатите от образователния процес;

(4) ПС прави предложения на директора за награждаване на ученици,

   за предприемане на дейности за мотивация и преодоляване на проблемно поведение;

(5) ПС прави предложения за награждаване на учители и за номинация  „Учител на годината"

(6) ПС утвърждава символите и ритуалите в ЦПРЛ - ОДК

(7) ПС се запознава с бюджета на институцията, както и с неговото изпълнение.

 

Чл. 22. (1) Педагогическият съвет включва в състава си учителите и другите педагогически специалисти на трудов договор към ЦПЛР - ОДК Балчик.

(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват други специалисти с педагогически функции и медицинско лице.

 

Чл. 23. Задължителните документи в ЦПЛР - ОДК Балчик се водят и съхраняват в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Раздел V
Имущество и източници за финансиране на
ЦПЛР - ОДК Балчик

 

            Чл. 24. (1) Имотът, предоставен за управление и ползване от ЦПЛР - ОДК Балчик е публична общинска собственост, предоставен след решение на Общински съвет и заповед на Кмета на Община Балчик.

(2)          ЦПЛР - ОДК Балчик ползва като допълнителни материални бази - зали в училищата, детските градини, читалищата в Община Балчик.


 Чл. 25 (1) Финансирането на ЦПЛР - ОДК Балчик за издръжка, дейност и развитие  се извършва със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община Балчик, дофинансиране от общинския бюджет с решение на Общински съвет - Балчик, източници, предвидени в други закони и актове на МС и от собствени приходи /дарения, спечелени и финансирани проекти и др./.

(2) ЦПЛР - ОДК Балчик не прилага делегиран бюджет и не е разпоредител с бюджет.

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

§1.  Правилникът се издава на основание чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и § 18, ал. 3 от преходни и заключителни разпоредби на  Закона за предучилищното и училищното образование

§2.  Правилникът влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет - Балчик.

§3. Правилникът може да бъде променян по реда на неговото приемане.