• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 ноември 2016 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Избиране на общински съветник за представител в Областния съвет за развитие на област Добрич

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

2. Избиране на общински съветник за представител в областния съвет за намаляване на риска при бедствия и в общинския съвет за намаляване на риска при бедствия.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик, средствата от ЕС и Доклад за финансовото състояние на ТД към 30.09.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 18160.501.602 по кадастралната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Разглеждане заявление от Тодор Енев от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Разглеждане заявление от Параскева Атанасова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.72.111 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.82.38 гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.504.404 в.з. „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за именуване на обект от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детските градини и на служителите в община Балчик, които имат право на транспортни разходи за 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за отдаване под наем на медицински кабинети №№ 204; 205; 207; 212 и 213, чрез провеждане на публично оповестен  конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за отдаване под наем на медицински кабинети № 208, чрез провеждане на публично оповестен  конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 26 и ПИ № 02508.1.329 по плана на в.з. „Изгрев", град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за даване на съгласие и предоставяне за безвъзмездно ползване на обособена част от имот - публична общинска собственост на Министерството на здравеопазването гр. София, за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Кандидатстване на община Балчик по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Издаване на Запис на заповед от община Балчик, в полза на Министерството на образованието и науката, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG05M2OP001-3.001-0052, за изпълнението на проект „Заедно можем".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


Илиян Станоев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик