• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 18.10.2016 г.


ЗАПОВЕД

№1174

гр.Балчик, 11.10.2016г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,Решение №3566-НР от 21.09.2015г. на ЦИК и чл.183 от Изборния кодекс, във връзка с чл.16,ал.4 и &2 от ПЗР на  Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление по повод произвеждането на национален референдум, насрочен на 06 ноември 2016 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

            Залата на общински съвет Балчик - на първия етаж в сградата на общинска администрация на община Балчик ул."21-ви септември" №6 като помещение което да се предоставя безвъзмездно за провеждане на конкретни обсъждания и други прояви  по въпросите на националния референдум по време на информационно-разяснителната кампания. Помещението  може да се ползва за 1 час  в рамките на времето между 14.00 часа  до 17.00 часа при подадено мотивирано  искане на инициативни комитети, партии и коалиции, участници  в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум.

        Режима на ползване на помещението е разрешителен и се прилага принципа на равнопоставеност.  Кмета на общината се произнася  по постъпилото мотивирано искане.

      Забранява се  използването на информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума за пряка или скрита форма на предизборна агитация.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова, секретар на община Балчик.


Настоящата заповед да се оповести публично и копие от нея да се изпрати на РИК - Добрич.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик