• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     Първото заседание на новоизбрания Общински съвет - Балчик (мандат 2016-2019), ще се състои на 11 октомври 2016 г. (вторник) от 09.00 часа в залата на НЧ "П. Хилендарски" Балчик.


------------------------------------------------------------

Заповед РкД-20-131

05.10.2016 г.

   По силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от Областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

   Пълномощията на общинските съветници възникват от деня на полагането на клетва, съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗМСМА.

   С оглед на гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията


НАРЕЖДАМ:


   СВИКВАМ първото заседание на новоизбрания общински съвет на Община Балчик на 11 октомври 2016 година от 09.00 часа в Заседателна зала, етаж 1-ви в сградата на Община Балчик.

   ПРЕДИ НАЧАЛОТО на първото заседание, новоизбраните общински съветници полагат клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

   ОПРЕДЕЛЯМ следният дневен ред на заседанието:

   1. Откриване на заседанието от най-възрастния общински съветник;

   2. Избор на председател на общинския съвет.

   Настоящата заповед да се съобщи на Кмета на Община Балчик, г-н Николай Ангелов, във връзка с осигуряване изпълнението на задълженията по чл. 29 а от ЗМСМА, който да я сведе до знанието на новоизбраните общински съветници, на председателя на Общинска избирателна комисия - Балчик и на гражданите на Община Балчик.

   Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Областна администрация Добрич.


Детелина Николова

Областен управител на област Добрич

Прикачени файлове: