На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 60 от 25.02.2016 г., Заповед № 1038/09.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост :

Помещение с площ 60.00 м2, представляващо павилион за пакетирани стоки, находящо се в ОУ „Антим І", в гр. Балчик - публична общинска собственост, актуван с АОС 393/14.10.2014 г., при начална годишна наемна цена в размер на 1 173,60 лв. /хиляда сто седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/, без ДДС.

2.Срок на договора - 5 /пет/ години от 12.11.2016 г.

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да нямат задължения към Община Балчик. Спечелилият участник се задължава да спазва предмета на дейност на търга, а именно продажба на пакетирани стоки. 

Търгът ще се проведе на 04.10.2016 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 15.09.2016 г. до15.00 ч. на 03.10.2016 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 03.10.2016 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова