• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 20 септември 2016 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация град Балчик, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

                                                             Д н е в е н  р е д:

1.  Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик, средствата от ЕС и Доклад за финансовото състояние на ТД към 30.06.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2017 г.,  2018 г. и 2019 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Промяна в списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, съгласно приложение № 11в, приет с Решение 43, Протокол 6 от 28.01.2016 г. на ОбС Балчик, поради настъпила промяна във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Преобразуване на Общински детски комплекс град Балчик в Център за подкрепа на личностно развитие.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2016/2017 г., на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на община Балчик на имот - държавна собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.80.238 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Продажба чрез търг на ПИ № 18160.501.602 по кадастралната карта на с. Гурково.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Разглеждане заявление от Марина Илиева за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Разглеждане заявление от Красимир Асенов за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Разглеждане заявление от Стоян Георгиев за учредяване право на надстрояване на сграда, построена в съсобствен недвижим имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ангел Василев Станков по отношение на ПИ № 53120.504.342.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Актуализация на бюджета за 2016 година на Общинска администрация в местна дейност „Целодневни детски градини".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта за основни ремонти на община Балчик за 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Отпускане на временен безлихвен заем на НЧ „Христо Смирненски - 1941г.", с. Сенокос, община Балчик, за изготвяне на проект за кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици в две общински училища за учебната 2016/2017 година, съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Изразяване на мнение от общински съвет за опрощаване на дълг от лицето Мария Георгиева Петрова от с. Гурково.

Вносител: Атанас Жечев - председател на ОбС

19. Разни

 

 

 

Атанас Жечев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик