• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А П О В Е Д

№1033

гр. Балчик, 07.09.2016 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2  от Изборния кодекс във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на  06 ноември  2016г. в община Балчик


О Б Р А З У В А М  :


1. 36 /тридесет и шест/  ИЗБИРАТЕЛНИ  СЕКЦИИ за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум   на 06.11.2016 г. съгласно приложение №1, и техния обхват по приложение №2, които са неразделна част от  настоящата заповед.


2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация както следва:

080300001 - гр.Балчик ул."Черно море" №18

080300002 - гр.Балчик ул."Дионисополис" №3

080300003 - гр.Балчик ул."Страцин" №6

080300004 - гр.Балчик ул."Черно море" №40

080300005 - гр.Балчик ул."Черно море" №40

080300006 - гр.Балчик ул."Христо Ботев" №6

080300007 - гр.Балчик ул."Средна гора" №73

080300008 - гр.Балчик ул."Арда" №5

080300009 - гр.Балчик ул."Ген.Колев" №2

080300010 - гр.Балчик ул."Ген. Колев" №2

080300011 - гр.Балчик ул."Дунав" №16

080300012 - гр.Балчик ул."Варненска" №2

080300013 - гр.Балчик ул."Дунав" №16

080300014 - гр.Балчик ул."Люлин" №1

080300015 - гр.Балчик ул."Д-р Зл.Петков" №34 - Районна болница

080300016 -  с.Безводица ул."Девета" №7

080300017 -  с.Бобовец ул."Първа „ №6

080300018  - с.Гурково ул."Възход" №1 /  +с.Брястово/

080300019 - с.Дропла ул."Стара планина" №3

080300020 - с.Дъбрава ул."Първа" №22

080300021 - с.Змеево   ул."Искър" №38

080300022 - с.Кранево ул."Черно море" №7Б

080300023 - с.Кремена ул."Първа" №13

080300024 - с.Ляхово   ул."Първа" №14

080300025 - с.Царичино ул."Девета" №31

080300026 - с.Оброчище ул."Мусала" №1/+КК"Албена"/

080300027 - с.Оброчище ул."Мусала" №1

080300028 - с.Рогачево ул."Лозар" №22

080300029 - с.Преспа ул."Седма" №12

080300030 - с.Сенокос ул."Девети септември" №53

080300032 - с.Соколово ул."Кирил и Методий" №57

080300033 - с.Стражица ул."Четвърта" №5

080300034 - с.Тригорци ул."Втора" №14

080300035 - с.Храброво ул."Първа" №13

080300036 - с.Църква  ул."Втора" №5А

080300037 -  СБР „Тузлата"


3. Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, а копия от нея да се предостави на РИК - Добрич, ТЗ"ГРАО" Добрич  и  ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Марияна Ангелова-Секретар на Община Балчик.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик