• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


- - - - -

публикувано на 10.11.2016 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (TXT)

- - - - -

На 01.11.2016 г. от 16:00 ч., в голямата зала на читалище "Паисий Хилендарски" гр. Балчик, ще бъде проведено обучение на членовете на секционните избирателни комисии, във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката, и национален референдум на 06.11.2016 г.

- - - - -

публикувано на 1.11.2016 г.:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с взе­ти­те мер­ки и ме­с­та­та за гла­су­ва­не на из­би­ра­те­ли с ув­ре­де­но зре­ние или със за­т­ру­д­не­ния в при­д­ви­ж­ва­нето в из­бор­ния ден на из­бо­ри­те за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г.,

За избиратели с физически увреждания са подготвени мобилни рампи, които се монтират пред:

СИК № 1 - клуб на ул. "Черно море"

СИК № 9 - детска ясла ЖК "Балик"

СИК №12 - клуб ул. "Варненска" (до школата)

СИК №14 - Ч-ще „Васил Левски" е с постоянна рампа

Всички ще бъдат обозначени с международния символ „Инвалид".

За хо­ра­та, ну­ж­да­е­щи се от по­мощ за прид­ви­ж­ва­не до из­би­ра­тел­ни­те се­к­ции от гр. Бал­чик, в де­ня на из­бо­рите е оси­гу­рен де­жу­рен ав­то­мо­бил. Ну­ж­да­е­щи­те се ще мо­гат до по­да­ват за­я­в­ки на де­жур­ни те­ле­фо­ни: 057971055 и 057971071 в от­дел ГРАО в Об­щи­на­та.

- - - - -

публикувано на 26.10.2016 г.:

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (TXT)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.  (TXT)

- - - - -

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Балчик уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. ще бъде осигурено дежурство на служители от общинската администрация, както следва:

на 22 октомври от 8:00 до 17:00 часа, за:


- приемане на заявления за гласуване по настоящ адрес; 

- издаване на удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум;

на 29 октомври от 8:00 до 17:00 часа за;

- приемане на заявления за  отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

- - - - -


Безплатен телефон 080013717 за справка в избирателните списъци (за избиратели от Община Балчик)

- - - - -

Публикувано на 3.10.2016 г.

Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 1059/15.09.2016 г. на Кмета на Община Балчик. Те са поместени и на интернет страницата на Общината.

Всеки избирател/гласоподавател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива, с писмено заявление до Кмета на Общината и кметовете по населени места по образец (Приложение № 10-ПВР/НР). Срокът е до 29.10.2016 г.

Избиратели/гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление до Кмета на общината и кметовете по населени места по образец  (Приложение № 11-ПВР/НР). Срокът е до 04.11.2016 г.

Избирател/гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ПВР/НР) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 22.10.2016 г.Заявленията се подават лично до кмета на общината  и кметовете по населени места.

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидат за президент/ за вицепрезидент, на член на ЦИК/ на РИК или на регистриран в ЦИК наблюдател след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ПВР/НР) в срок до 22.10.2016 г.  

Избирател/гласоподавател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление (Приложение № 23-ПВР/НР), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Балчик. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Балчик, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ПВР/НР).

В общината се назначава подвижна секционна избирателна комисия, когато не по-малко от 10 избиратели/гласоподаватели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 22.10.2016 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

- - - - -

публикувано на 21.09.2016 г.

ПОКАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ за консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум 2016 г. (PDF)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (PDF)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) (PDF)

- - - - -

публикувано на 20.09.2016 г.:

Заповед № 1059 от 15.09.2016 г.  за определяне на местата за "Обявяване на избирателните списъци" (PDF)