• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 01.09.2016 г.


ЗАПОВЕД

№1016

гр.Балчик, 01.09.2016г.

На основание чл.44, ал.1т.1 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА,Решение №2095-МИ от 10.09.2015г. на ЦИК и чл.183 от Изборния кодекс, във връзка с чл.175 и 185 от Изборния кодекс,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОПРЕДЕЛЯМ места на територията на гр.Балчик за поставяне на агитационни материали /плакати, реклами, обръщения/ по време на информационно-разяснителната кампания в нови избори за общински съветници на 02 октомври 2016г., както следва:

            - витрините на читалище "П.Хилендарски"

            - витрините на клуб кв."Изток", клуб ул."Арда" и клуб ул."Средна гора"и клуба на ул."Хр.Ботев"

            - таблата за афиши и други рекламни съоръжения в града

2. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради, общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери.

3. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини, които не са общинска собственост, е необходимо разрешение на собственика или управителя на имота.

4. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и електрическите стълбове както и използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

5. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

6. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

7. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в заповедта, да се счита за нарушение и да се санкционират.

8. Предизборната кампания се провежда от 02.09.2016 г. /30 дни преди изборния ден/ до 24:00 часа преди изборния ден 30.09.2016 г.

9. В срок от седем дни след деня на изборите /09.10.2016 г./, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Нарушителите на настоящата заповед да се санкционират за всяко едно нарушение поотделно, съгласно ЗАНН.

Препис от настоящата заповед да се връчи на секретаря на общината,директори на дирекции " АПИО " и "УТСИ", началник отдел "УТСИ" за сведение и изпълнение. Да се изпрати на Общинската избирателна комисия. Жителите на гр.Балчик да бъдат запознати с реда и начина на поставяне на предизборните материали чрез интернет страницата на общината и средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Марияна Ангелова, секретар на община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик