• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 868

гр.Балчик, 04.08.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 от Изборния кодекс във връзка с произвеждането на нови избори за общински съветници на 02.10.2016г. в община Балчик

 О Б Р А З У В А М :

1. 35/тридесет и пет/ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ за произвеждането на нови избори за общински съветници на 02.10.2016г. съгласно приложение №1, и техния обхват по приложение №2, които са неразделна част от настоящата заповед.


2. УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация както следва:

080300001 - гр. Балчик ул. "Черно море" № 18

080300002 - гр. Балчик ул. "Дионисополис" № 3

080300003 - гр. Балчик ул. "Старацин" № 6

080300004 - гр. Балчик ул. "Черно море" № 40

080300005 - гр. Балчик ул. "Черно море" № 40

080300006 - гр. Балчик ул. "Христо Ботев" № 6

080300007 - гр. Балчик ул. "Средна гора" № 73

080300008 - гр. Балчик ул. "Арда" № 5

080300009 - гр. Балчик ул. "Ген. Колев" № 2

080300010 - гр. Балчик ул. "Ген. Колев" № 2

080300011 - гр. Балчик ул. "Дунав" № 16

080300012 - гр. Балчик ул. "Варненска" № 2

080300013 - гр. Балчик ул. "Дунав" № 16

080300014 - гр. Балчик ул. "Люлин" № 1

080300015 - гр. Балчик ул. "Д-р Зл. Петков" № 34 - Районна болница

080300016 - с. Безводица ул. "Девета" № 7

080300017 - с. Бобовец ул. "Първа" № 6

080300018 - с. Гурково ул. "Възход" № 1 /+ с. Брястово/

080300019 - с. Дропла ул. "Стара планина" № 3

080300020 - с. Дъбрава ул. "Първа" № 22

080300021 - с. Змеево   ул. "Искър" № 38

080300022 - с. Кранево ул. "Черно море" № 7 Б

080300023 - с. Кремена ул. "Първа" № 13

080300024 - с. Ляхово   ул. "Първа" № 14

080300025 - с. Царичино ул. "Девета" № 31

080300026 - с. Оброчище ул. "Мусала" № 1 /+ КК"Албена"/

080300027 - с. Оброчище ул. "Мусала" № 1

080300028 - с. Рогачево ул. "Лозар" № 22

080300029 - с. Преспа ул. "Седма" № 12

080300030 - с. Сенокос ул. "Девети септември" № 53

080300032 - с. Соколово ул. "Кирил и Методий" № 57

080300033 - с. Стражица ул. "Четвърта" № 5

080300034 - с. Тригорци ул. "Втора" № 14

080300035 - с. Храброво ул. "Първа" № 13

080300036 - с. Църква  ул. "Втора" № 5 А

Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, а копия от нея да се предоставят на ОИК -Балчик, ТЗ "ГРАО" Добрич и ръководствата на политически партии и коалиции от партии.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Ангелова - Секретар на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик