• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 юли 2016 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация град Балчик, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


                                                             Д н е в е н  р е д:

1.  Отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на щори в коридора на сградата на МЦ - І - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за финансово съдействие за отпечатване на второ допълнително издание на книгата „Морския бой при Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Изменение състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.347 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.216 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ № 03174.52.7 и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот за „Пп - предимно производствена устройствена зона", образуване на улична отсечка от о.т. 63 с цел достъп до имота, като се променя УПИ ІV в кв. 24 по плана на с. Безводица, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за именуване на обект от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

11. Даване на съгласие бюджета на ОбА в дейност „МБАЛ" да бъде завишен с 20 000 лева, капиталов трансфер за закупуване на лек автомобил.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Разни


 


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИЛЕТНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

 

Атанас Жечев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик