• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 07.07.2016г.

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 733 / 05.07.2016 г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Протокол от 05.07.2016г. за приемане на автогара /съгл.чл.60, ал.1 от Наредба №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България/ и отпадане необходимостта от ползване на определената автоспирка, находяща се на ул. „Ал.Стамболийски"

НАРЕЖДАМ:

1. От 11.07.2016г., във връзка с възстановяване дейността на автогара Балчик, стопанисвана от ЕТ „Иванка Славова 96", отменям Заповед №379/03.04.2014г., с която е определена за ползване автоспирка на ул."Ал.Стамболийски" /до автогарата/

2. Организацията на движението и сигнализацията с пътни знаци, след спиране функционирането на автоспирката и подновяване на автогаровата дейност възлагам на Валентин Попов - ръководител ОЗС


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.

Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината, да се сведе до знанието на РУП - Балчик, РДАА - Добрич, всички превозвачи, ползващи автоспирката и на заинтересованите лица  за сведение и изпълнение.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик