• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 юни 2016 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация град Балчик, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

                                                             Д н е в е н  р е д:

1.  Полагане на клетва от новоизбран общински съветник

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик и средствата от ЕС към 31.03.2016 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Актуализация на бюджета за 2016 година на кметство с. Оброчище в местна дейност „Целодневни детски градини".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски, поради настъпила промяна в обстоятелствата, относно местоживеене по настоящ адрес, съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 43/28.01.2016 г., Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Промяна на списъка на служителите от община Балчик и в училищата, които имат право на транспортни разноски, поради настъпила промяна, съгласно приложение № 11-А, прието с решение № 43/28.01.2016 г., Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Актуализация на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 66250.31.131 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 66250.31.132 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Продажба чрез търг на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор               № 66250.501.389 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 66250.13.124 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 02508.77.10 и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Соп - за спорт и обществено обслужване" по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Подпомагане на сдружение „ГОЛФ КЛУБ БЛЕКСИРАМА" за популяризиране на спорта голф сред учащите се в град Балчик, както и за подпомагане на социално слаби деца и юноши от 7 до 16 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Удължаване срока на ползван безлихвен заем от „Други сметки и дейности" на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Кандидатстване пред Национален доверителен екофонд (НДЕФ) в рамките на Програмата за климата за финансиране на проект „Модернизация на уличното осветление на Община Балчик, Област Добрич" и за осигуряване на съфинансиране за този проект от  Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Отдаване под наем на кабинет № 221, находящ се в МЦ І Балчик" ЕООД, чрез публично оповестен конкурс.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич на 19.07.2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Утвърждаване на допълнително възнаграждение на кметовете и кметските наместници по села в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Актуализация на бюджета за 2016 година в дофинансиране на читалище „Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Подписване на договор за безвъзмездно финансова помощ и сключване на споразумение за партньорство по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Промяна на договор за безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските художници".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Балчик за периода 2016г.-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Балчик за периода 2016г.-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл. 37о от ЗСПЗЗ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Разглеждане молба от Църковното настоятелство при с. Рогачево за освобождаване от такса за издаване на разрешение за строеж и одобрение на проекти.

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

26. Разглеждане заявление от Калина Тодорова за отпускане на персонална пенсия.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

27. Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

28. Разни


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИЛЕТНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

Атанас Жечев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик