• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 16.06.2016 г.

З А П О В Е Д

645

гр. Балчик, 15.06.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 90 и 91 от КТ и във връзка с чл. 37, ал. 5 и ал. 6  от Закона за народната просвета

О Б Я В Я В А М:

 Конкурс за заемане на длъжността "директор" на следните детски градини на територията на община Балчик


Име на детската градина                            Населено място

1. ЦДГ № 3 „Чайка"                                     гр. Балчик

2. ЦДГ Мир"                                                  с. Сенокос

3. ЦДГ „Звездица"                                        с. Соколово

4. ЦДГ „Дъга"                                               с. Гурково

 

I. Кратко описание на длъжността:

Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.


II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по споразумението на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

2. Да са навършили пълнолетие.

3. Да не са поставени под запрещение.

4. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност.

6. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.

7. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение" по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

8. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър" или „магистър".

9. Да притежават специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител"; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".

10. Кандидатите за длъжността „директор" на общинската детска градина да имат не по-малко от 3 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.


III. Начин на провеждане на конкурса:

1.   Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи.

1.2. Писмен изпит - тест.

1.3. Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3.   Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

4.  Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

5. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор" на общинска детска градина.

6. Конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

7. След попълване тестът се поставя в плик голям формат, а в плик малък формат всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име.

8. След приключване на първия етап от изпита комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява всички кандидати за резултатите от теста.

9. Интервюто се провежда след обявяване на резултатите от теста, като допуснатите  кандидати се подреждат по азбучен ред.

10. Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

11.  Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

11.1. Професионална компетентност:

- познава и прилага действащата нормативна уредба, свързана с управлението и функционирането на детската градина;

- познава и ползва стратегически и програмни документи, отнасящи се до предучилищното образование;

11.2. Управленска компетентност

- планира, организира, координира и контролира дейността на детската градина за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;

- формира цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

- използва ефективни начини за разрешаване на конфликти и проблеми при вземане на управленски решения;

11.3. Ориентация към резултати:

- постига високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

- организира работата според сроковете, ресурсите и изискванията за качество и определя отговорностите;

- предлага инициативи, търси и прилага ефективни начини за постигане на по-високи резултати и качество на работата.

11.4. Комуникационна компетентност:

- способности и умения за решаване на нестандартни проблеми и конфликтни ситуации; - способност да комуникира ефективно, да води и да участва в дискусии и заседания като бъде обективен в преценката си;

- способност да общува с родители, граждани и да внушава доверие;

 IV. Необходими документи за участие в конкурсa:

1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Балчик, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.

2.   Документ за самоличност (копие).

3.   Професионална автобиография.

4.   Документ за завършена степен и специалност на висшето образование (копиe).

5.   Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 - 7 от заповедта;

6. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

7.   Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата).

8.   Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

9.   Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).

10.  Други документи за образование и квалификация, в т.ч. компютърни умения, владеене на чужд език и др., ако кандидатът притежава такива (копия).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в деловодството на община Балчик, адрес: гр. Балчик, пл. „21-в и септември" № 6, в срок от 15 юни 2016 г. до 15 юли 2016 г. включително, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа. Лице за контакт - Галина Неделчева, началник отдел „Хуманитарни дейности", тел. 0579 71052.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - Зам. кмет на община Балчик.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ЗВО, ОХССД, ЦДГ и кметствата в селата, да се публикува в местния печат и на интернет страницата на община Балчик.

           

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ (PDF)

КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ (PDF)