• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 16.06.2016 г.


Проект на Общинската Стратегия за развитие на социалните услуги /2016-2020/

Стратегията за развитие на социалните услуги в община Балчик (2016 - 2020 г.) е разработена в изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Планирането на общинско ниво е съобразено с утвърдената Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич 2016 - 2020 и е осъществено на база Анализ на потребностите от социални услуги, изготвен с прякото участие на всички заинтересовани страни - Община Балчик, Дирекция "Социално подпомагане", доставчици на услуги, граждански организации, държавни институции, представители на целевите общности и рисковите групи. Анализът на потребностите от социални услуги в община Балчик е приет от Общински съвет - Балчик с Решение № 69 по протокол № 7 от 25.02.2016 г. В него са посочени конкретни изводи и препоръки за развитието на социалните услуги в община Балчик, въз основа на анализ на групите в риск на територията на общината, оценка на съществуващите социални услуги и оценка на ресурсите за развитие на социалните услуги.


Целият текс може да прочетете в прикачения файл!

Прикачени файлове: