• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на 16 май 2016 година (понеделник) от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

                                                             Д н е в е н  р е д:

1. Промяна състава на Постоянни комисии към общински съвет Балчик

Вносител: Атанас Жечев - председател на ОбС

2. Отмяна на Решение 108 по Протокол № 9, прието на заседание на Общински съвет - Балчик от 31.03.2016 година.

Вносител: Атанас Жечев - председател на ОбС

3. Отдаване под наем на част от имот в с. Кранево - публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Отдаване под наем на кабинет № 210, находящ се в „МЦ І"  ЕООД Балчик.        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Отдаване под наем на част от ПИ № 02508.5.24 по кадастралната карта на в.з. „Овчаровски плаж", за поставяне на поставаем обект (павилион), чрез публичен търг.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Отдаване под наем на част от ПИ № 53120.505.2 по кадастралната карта на в.з. „Фиш-фиш", за поставяне на преместваем обект за бързо хранене чрез публичен търг.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Отдаване под наем на част от брегоукрепително съоръжение (Дамба), представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отмяна на Решение 61, по Протокол № 10/28.03.2008 г. от заседание на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за изменение в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Приемане на промени в „План за развитие на община Балчик 2014-2020 г."

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Приемане на решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО " финансово подкрепен от ОП "Развитие на човешките ресурси" по Договор за безвъзмездна финансова помощ за БФП № BG051PO001-5.2.11-0001-C0001, сключен между Община Балчик и АСП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Приемане на решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специализирана апаратура" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011/013, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Приемане на решение за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик" по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/005, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Разглеждане заявление за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Коста Андреев Павленков, по отношение на ПИ № 02508.6.400.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Осигуряване на гориво на общинските автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на Районно Управление - Албена към ОДМВР град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Осигуряване на гориво на автомобилите на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещение в гр. Балчик от Областна служба изпълнение на наказанията гр. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Даване предварително съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-460 и улична регулация в частта на урегулирания поземлен имот по плана на в.з. Изгрев" гр. Балчик, съгласно чл. 131 от ЗУТ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Даване съгласие за завишаване бюджета в програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Даване на предварително съгласие за изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване в обхват на УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІІ и УПИ ІХ кв. 34, УПИ І и УПИ ІІ кв. 32, УПИ V и УПИ VІ кв. 31 и промяна на улична регулация от о.т. 216 до о.т. 214; о.т. 213 до о.т. 214; о.т. 212 до о.т. 214 с. Дропла, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.90.718 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Отдаване под наем на кабинет № 112 (стоматологичен), находящ се в „Медицински център І Балчик" ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Отчет за дейността на Районно Управление - Албена към ОДМВР град Добрич за 2015 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

26. Отчет за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево за 2015 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

27. Разглеждане на Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация за 2015 година на „МБАЛ - Балчик" ЕООД.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

28. Разглеждане на Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация за 2015 година на „Медицински Център І Балчик" ЕООД.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

29. Разглеждане на Годишен финансов отчет на "ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО" ЕАД за 2015 година.    

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ

30. Разглеждане на Годишен финансов отчет на "Кибела 2014" ЕАД за 2015 година.    

Вносител: Росица Пенева - председател на ПКБФЕЕ


31. Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

32. Поемане на дългосрочен дълг и сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД по изпълнен проект „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Балчик и Община Аксаково" обект на интервенция „гр.Балчик-Ак баир", аварийно укрепване ул."Г.Бенковски".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

33. Осигуряване на финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

34. Учредяване право на безвъзмездно ползване на недвижими имоти на юридическо лице с нестопанска цел.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

35. Разни


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИЛЕТНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

 

Атанас Жечев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик