• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 5 от ЗМСМА, на 5 май 2016 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик във връзка с получено писмо с вх. № 242 от 28.04.2016 година на Областен управител на област Добрич.
Виктор Лучиянов,                                 

Председател

на ОбС-Балчик