• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 

УТВЪРЖДАВАМ:                                           СЪГЛАСУВАЛ:        

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ                                        НИКОЛАЙ МИТЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК                         НАЧАЛНИК РУ МВР                    

                                                                                   БАЛЧИК


ПЕНКО БЯЛИВАНОВ

НАЧАЛНИК РУ МВР

АЛБЕНА

АНТОН АНТОНОВ

НАЧАЛНИК РС ПБЗН

БАЛЧИК

 

П Л А Н

 

 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

В  ОБЩИНА  БАЛЧИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТА

 

 

№ НА ЛИСТА И

ДАТА НА

ИЗВЪРШВАНЕ НА

ПРОМЯНАТА

 

 

ОСНОВАНИЕ ЗА

ПРОМЯНАТА

ДЛЪЖНОСТ,

ФАМИЛИЯ И ПОДПИС НА СЛУЖИТЕЛЯ ИЗВЪРШИЛ ПРОМЯНАТА

ДЛЪЖНОСТ,

ФАМИЛИЯ И ПОДПИС НА СЛУЖИТЕЛЯ ПРИЕЛ СТРАНИЦИТЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОВЕРКИТЕ

 

 

ДАТА НА

ИЗВЪРШВАНЕ НА

ПРОВЕРКАТА

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 ПОДПИС НА СЛУЖИТЕЛЯ  ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЛАНА

 

 

ЕКЗЕМПЛЯРЕН №

 

ВЕДОМСТВО

 

 1.

 

Община Балчик 

 

  2. 

 

РУ на МВР Балчик 

 

 3.

 

РУ на МВР Албена

 

 4. 

 

РС ПБЗН Балчик 

 

 5.

 

Областен управител на Област Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ :


 

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ...........................................................стр.6                                                                                     

1.1. Основания за разработване на плана...........................стр.6

1.2. Цел на плана.......................................................... стр.6

1.3. Задачи на плана.....................................................стр.6

2. ОБХВАТ НА ПЛАНА...............................................стр.7

3. ОТГОВОРНОСТИ...................................................стр.7

Отговорности на Кмета на община Балчик........................ стр.7

Отговорности на Общинския съвет за сигурност..................стр.8

Отговорности на РУ на МВР Балчик РУ на МВР Албена....... стр.8

Отговорности на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- Балчик.................................................... стр.9

Отговорности на "Медицински център I - Балчик" и Филиала за спешна медицинска помощ...................................................... стр.9

4. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ........................................... стр.9

5. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА...................... стр.10

6. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ............. стр.10

7. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ.............................. стр.12

8. ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ПО-ВИСОКИ СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ....................... стр.12

8.1. При заплаха от терористична дейност........................ стр.12

8.2. При осъществен терористичен акт............................ стр.13

9. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА................................ стр.13

9.1. Обучение......................................................... стр.13

9.2. Въвеждане в действие...................................... стр.13


ПРИЛОЖЕНИЯ:


1.    Форми, методи, способи и средства за осъществяване на

терористична дейност.................................... стр.15

2.           Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия...................................................... стр.18

3.           Предполагаеми обекти за терористични актове в Община Балчик........................................................ стр.19

 4.  Райони, обекти и сгради с масово пребиваване на хора

на територията на Община Балчик..................... стр.20

5.     Действия за оцеляване при актове на терористични групировки................................................... стр.21

6. Схема за оповестяване на членовете на щаба за изпълнение                                 на общинския план за защита при бедствия...........стр.29
1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                  

1.1. Основания за разработване на плана                     

Настоящият план е разработен в отговор на нарастването на нивата на терористична заплаха в глобален мащаб, Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020 година) и в изпълнение на Решение №1/05.01.2016 година на Министерския съвет на Република България за приемане на Национален план за противодействие на тероризма.                   

Прилагането на мерки за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствията от терористични актове ще се осъществява в сложна обстановка, изискваща добра предварителна организация за реагиране, определена от следните фактори:                                                        - затруднено управление вследствие изключителна неопределеност и липса на информация за параметрите на разрушенията, жертвите и риска за живота и здравето на хората;                                                                                - нарушени или силно затруднени комуникации в зоната на терористичния акт;                                                                                        - наличието на паника и стрес сред намиращите се в зоната на инцидента граждани;                                                                                           - затруднено взаимодействие между силите на различните ведомства, изпълняващи задачи при пресичане на терористична дейност, или овладяване на последствията от терористични актове;                                    - съкратени срокове за вземане на решения.

1.2. Цел на плана

           Осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите на територията на общината срещу терористична заплаха.

 Координиране на действията на териториалните структури на изпълнителната власт при овладяване на загубите и защита на  населението при терористичен акт.                                                                                             1.3. Задачи на плана

  • Способства за подготовката на органите за управление за действие при заплаха от терористична дейност и при възникване на кризи вследствие на терористична дейност;
  • Допринася за извършване на своевременни и координирани действия при заплаха от терористична дейност и в отговор на актове на тероризъм;
  • Създава основа териториалните структури на изпълнителната власт, операторите на стратегически обекти, на обекти от критичната инфраструктура и на такива с общоопасни производства, както и юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи дейности в сгради и райони с масово пребиваване на хорада да изготвят съгласувани мерки за управление (действие) при кризи, възникнали вследствие на терористична дейност;
  • Създава предпоставки за прилагане на правните норми при управление на силите за реагиране.2. ОБХВАТ НА ПЛАНА                                                                        Планът създава организация за оповестяване, информиране и управление на силите и средствата на териториалните структури на изпълнителната власт, операторите на стратегически обекти, на обекти от критичната инфраструктура и на такива с общоопасни производства, както и на юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи дейности в сгради и райони с масово пребиваване на хора за предотвратяване и овладяване на последствията при осъществен терористичен акт.


   3. ОТГОВОРНОСТИ                                                                                    Отговорностите на органите на изпълнителната власт по противодействие на терористична дейност произтичат от нормативни документи, уреждащи тяхната дейност, както и взаимодействието им помежду си.               

Отговорности на Кмета на община Балчик:

  - организира и ръководи защитата на населението при терористична дейност на територията на общината.                                                             - организира разработването и внася за приемане от общинския съвет на общински план за действие при терористична дейност и предоставя данни за изготвянето на областния план.                                                               - организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането, или намаляването на последиците от терористични действия.               

- по искане на компетентните държавни органи въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и спрямо осъществяване на търговски и комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, интернет доставчици и др.                                 - планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за противодействие на тероризма в общината, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението при терористична дейност.                             - координира спасителни дейности и неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последиците от терористична дейност.                                                                                                            - извършва обмен на информация  с оперативния дежурен на областна дирекция на МВР.                                                                                 - организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадали граждани.                                                - на основание Закона за автомобилните превози отправя искане към превозвачите за предоставяне на транспортни средства при извършване на спасителни дейности  и при евакуация и разсредоточаване на хора, животни и материални ценности.    

Отговорности на Общинския съвет за сигурност:

-    Разработва и усвоява План за противодействие на тероризма в Община Балчик;

-    Координира и ръководи действията по информиране на общинските и областните структури на министерства и ведомства, имащи отношение по изпълнението на плана;

-    Оказва съдействие на екипите, участващи в предотвратяване, ликвидиране на последствията от терористични действия и залавяне на извършителите;

-    Провежда мероприятия за усвояване и поддържане на разработения План за противодействие на тероризма в Община Балчик, включващи:

=   Актуализиране на плана в съответствие с настъпилите   промени;

=   Тренировки с органите за управление, формированията и населението.

-    Препоръчва поведение и действия на населението, при възникване на кризи вследствие на терористичен акт, чрез разпространение на листовки, диплянки и използване възможностите на средствана за масова информация;

 

 

Отговорности на РУ на МВР Балчик РУ на МВР Албена:

-    Извършва информационно-аналитична и прогностична оценка за очаквани терористични действия;

-    Осъществява оперативно-издирвателна дейност по отношение на граждани на Република България и чужди граждани, пребиваващи в страната, които осъществяват дейности, свързани с подготовката, организирането и извършването на терористични актове;

-    Извършва оперативни и издирвателни действия за установяване самоличността и местонахождението на извършителите на терористични актове и лицата, свързани с тях;

-    Оповестява при бедствия, вследствие на извършен терористичен акт;

-    Изолира зоната на кризата посредством изграждане на КПП за недопускане навлизането на хора и автомобили, нямащи отношение към аварийно-спасителните и издирвателни действия, както и извършване на регистрация в единната информационна система на лицата, извеждани от зоната;

-    Осигурява спазването на въведените режимни мерки в зоната на кризата;

-    Усилва охраната на рисковите обекти от критичната инфраструктура на общината;

-    Добива и предава информация за разрушенията и по възможност за броя на пострадалите и застрашените граждани в зоната на кризата;

-    Оказва съдействие на териториалните органи на изпълнителната власт при временно извеждане, или евакуация на граждани от застрашени райони и изгражда информационна система за издирване на пострадали граждани.


 

Отговорности на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- Балчик:

-    Определяне характера на пораженията и организиране на тяхната локализация;

-    Спиране на електричеството и евентуални течове на промишлени отровни вещества и газ от газопреносната мрежа;

-    Гасене на възникнали пожари;

-    Провежда операции по издирване, спасяване и извеждане от поразения район до временния пункт за оказване на първа медицинска помощ;

-    Провежда неотложни аварийно-възстановителни работи;

-    Осъществява радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии свързани с опасни вещества и материали и дейности по сигнал за откриване на неизвестни по състав и произход материали.

-    Изнасяне на материални ценности с особено значение за националното стопанство;Отговорности на "Медицински център I - Балчик" и Филиала за спешна медицинска помощ:

-    Подготвя системата на общественото здравеопазване за действие при криза вследствие на терористична дейност;

-    Поддържа системата за оповестяване на Министерството на здравеопазването и подведомствените му структури в областта и общината при криза, вследствие на терористична дейност;

-    Прогнозира и оценява общата и медицинска обстановка, възникващи в резултат на терористична дейност;

-    Създава организация за медицинското осигуряване на населението на територията на общината, вследствие на терористична дейност:

- извършване на медицинска сортировка;

- извършване на медицинска евакуация;

- оказване на квалифицирана и специализирана медицинска помощ на пострадалите;

- лечение на пострадалите;

- извършване на хигиенно-противоепидемични мероприятия сред населението и засегнатите обекти.


4. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ                                                         

         Анализът на извършените през последните години терористични нападения извежда следните основни сценарии:                                                                  

- задействане на взривно устройство  в обекти от критичната инфраструктура/сградите и районите с масово пребиваване на хора/за предизвикване на аварии,  или бедствени ситуации с политическа,  или друга цел, или предизвикване на хаос, безредици и кризи в обществено-политическия живот.                               


Такива  могат да бъдат          обекти от националното стопанство: сгради  и съоръжения на телекомуникационната система, търговски дружества с опасни производства, газопреносните мрежи и съоръжения, обществени сгради,

туристическите обекти, газо и бензиностанции, товарно, яхтено и рибарско пристанища, летище Балчик, язовирна стена на яз. „Ляхово", мостови съоръжения).

Възможно е след взривяване на даден обект от националното стопанство да последва вторично огнище на криза - замърсяване с токсични вещества, голям пожар, както и  заразяване или отравяне на водоизточници и вододайни зони.

- използване на огнестрелно и хладно оръжие и взривни материали в райони , сгради и съоръжения с масово пребиваване на хора.

         Такива вероятни обекти на тероризъм в Община Балчик могат да бъдат:

Общинска администрация Балчик, автогара, религиозни храмове, читалища, училища, детски заведения, болница, районен съд, стадиони и спортни площадки, супермаркети и други.

         - Вземане на заложници: на територията на цялата община

         - Шантаж: на територията на цялата община

           Един от най-често използваните методи от терористите, поради големите възможности на средствата масова информация, които до голяма степен засилват ефективността на този метод. Шантажът е неизменно допълнение към всеки терористичен акт, но и самостоятелното му използване не е рядкост, защото по сравнително безопасен начин - чрез телефонни заплахи, разпространяване на слухове, листовки, прокламации и ултиматуми се създава обстановка на несигурност и неверие в държавните структури.


5. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА

            Нивото на терористична заплаха за конкретен обект, личност, за част, или за цялата страна се определя от Националния контратерористичен център (НКТЦ). Нивото на заплаха се снема от ДАНС по предложение на НКТЦ.

Нивата са:                                                                                                          - Ниско ниво (ниво на предпазливост), наричано трето ниво.                 - Високо ниво (повишено ниво), наричано второ ниво.                            - Много високо ниво (критично), наричано първо ниво.                                                                                                                                              

6. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ                                     При обявяване на конкретно ниво на заплаха и степен на готовност оперативните дежурни информират  кмета на община.                                   Степените на готовност за реагиране при терористична заплаха са:                  - Постоянна готовност - „Зелена" степен.                                            - Предупреждение - „Жълта" степен.                                                  - Повишена готовност - „Оранжева" степен                                        - Реагиране - „Червена" степен.                                          

При различните степени се прилагат общи и специфични за отделните субекти мерки за сигурност и съответни действия за реагиране.                                 Общите мерки които предприема кмета са:                                                       „Зелена" степен                                                                                    - организира разработването и внася за утвърждаване от общински съвет на общински план за противодействие на тероризма и предоставя данни за изготвяне на областния план.                                                             - във взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН и ДАНС организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от терористичен акт на територията на общината.

- планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по пана за противодействие на тероризма, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението.                                                                                                           „Жълта степен"                                                                                     - поддържане в актуално състояние        на плана за противодействие на тероризма.                                                                                                             - провежда мероприятия за засилване охраната и бдителността на служителите от общинската администрация, училищата, детските градини, общински фирми и водоеми по отношение на заплахата;

- във взаимодействие с МВР и ДАНС прави преглед на разчетите за усилване на охраната на конкретни обекти;

- прави заседание на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за оценка на ситуацията и предприема допълнителни мерки за сигурност;

- проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при извънредни ситуации;

- предприема и други мерки за сигурност по искане на компетентни държавни органи;

- по искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и спрямо осъществяване на търговски, комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподавене, водоподаване, и др.

„Оранжева степен"                                                                              - предприемат се мерки за  усилване  охраната и бдителността на служителите от общинска администрация, училищата, детските градини и общински фирми по отношение на заплахата;                        

- поверява се готовността на комуникационните системи за оповестяване и обмен на информация;

         - при необходимост провежда заседание на ЩИОПЗБ за оценка на ситуацията и предприема допълнителни мерки за сигурност;                           - във взаимодействие с МВР и ДАНС прави преглед на разчетите за усилване на охраната на конкретни обекти;                                             

- своевременно събира, обобщава, и анализира информация постъпила от ДАНС и МВР;                                                                            - предприема и други мерки за сигурност при необходимост.                

„Червена степен"                                                                                 - лично, или определен от  кмета на община служител участва в дейността на временния оперативен щаб за координиране на действията на място.;              

- ръководи общинския щаб за защита при бедствия;                  

- ръководи мероприятията по защита на населението на територията на общината;                                                                                                       - организира и координира временно извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадали лица;

- организира своевременно събиране на информация за медицински загуби и материални щети;                                                                                    - по искане на компетентни държавни органи въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и за осъществяване на търговски, комунални и др. дейности;                                                                             - оказва съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб за информиране на гражданите за предприетите ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост от обстановката;                    - организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението.                                                                                                                       

7. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ                                                        Общото ръководство на силите и средствата за противодействия на тероризма в Република България се осъществява от Министерски съвет на РБ, подпомаган от Съвета по сигурността.                                            

Кметът на община Балчик осъществява управление на силите и средствата, чрез Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

 За непосредствено управление на силите за реагиране в зоната на терористичния акт, със заповед на ръководителя на Националния оперативен щаб се създава Временен оперативен щаб (ВОЩ). В състава на ВОЩ се включват ръководителите на екипите, изпълняващи задачи по овладяване на ситуацията и представители на кмета на общината.        

Ръководството на ВОЩ се осъществява от Директора на Областна дирекция на МВР-Добрич.

Общата координация на действията на териториалните структури на органите на изпълнителната власт, при овладяване на последствията от терористичен акт се осъществява от областния управител.                                 За овладяване на последствията от терористичен акт се провежда             съвместна операция на привлечените за участие сили на министерствата, ведомства, общини, физически и юридически лица.                                            При обявяване на по-високи степени на готовност за реагиране кметът на общината със заповед, въвежда в действие Плана за противодействие на тероризма и организира изпълнението на планираните мерки.                                                   8. ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ПО-ВИСОКИ СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ                                                              8.1. При заплаха от терористична дейност                                    Оповестяването на министерствата и ведомствата за преминаване в по-високи степени на готовност се осъществява от оперативния дежурен център на МВР (ОДЦ-МВР).                                                                              Оперативния дежурен по ОбСС получил разпореждане за ниво на заплаха/или преминаване в по-висока степен на готовност, докладва незабавно по установения ред  в съответната администрация.                    След изпълнение на оповестяването и  информирането оперативните дежурни  докладват по обратен ред      за привеждане в по-висока степен на готовност. Периодично, или при поискване от НКТЦ докладват за хода на изпълнение на допълнителните мерки.                                                                     8.2. При осъществен терористичен акт                                         Информацията за извършен терористичен акт на територията на страната в общия случай ще се получи от ЕЕНСП 112, от териториалните структури на МВР, или от обект, в който е възникнал инцидента.              Оперативният дежурен по Общински съвет за сигурност оповестява Филиала за спешна медицинска помощ, Районна прокуратура Балчик, Гл.инспектор ЗН и Кмета на общината, а по негово указание и членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.            Оповестените структури преминават незабавно в степен готовност „Червена".                                                                                               Степента на готовност се снема по разпореждане на  Националния оперативен щаб.                                                                                                                                                                                                                          9. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА

9.1. Обучение

Ежегодно планиране и провеждане на обучение и подготовка за действие при терористичен акт/по различните възможни сценарии/.                9.2. Въвеждане в действие

Планът за противодействие на тероризма се въвежда в действие за територията на Община Балчик със заповед на Кмета на Община Балчик по предложение на Началника на РУ на МВР Балчик, или Началника на РУ на МВР Албена.

 Действията по изпълнение на плана се прекратяват със заповед на Кмета на Община Балчик по предложение на Началниците на РУ на МВР.

9.3. Връзка с други планове.                                           

Настоящият план има връзка с Областният план за противодействие на тероризма и Общинският план за защита при бедствия.                                 

Настоящият план е отворен документ с възможности за постоянно внасяне на актуализации с цел осигуряване на неговия работещ режим!ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Форми, методи, способи и средства за осъществяване на терористична дейност

2. Действия за оцеляване при актове на терористични групировки

3. Предполагаеми обекти за терористични актове на територията на Община Балчик

4. Райони, обекти и сгради с масово пребиваване на хора на територията на Община  Балчик

5. Списък на заведенията за хранене и развлечение в гр.Балчик с капацитет 50 и  повече човека

6. Списък на заведенията за хранене и развлечение в КК Албена с капацитет 50 и повече човека

7. Списък на заведенията за хранене и развлечение в с.Кранево  с капацитет 50 и повече човека

8. Списък на заведенията за хранене и развлечение в населените места на Община Балчик с капацитет 50 и повече човека

9. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия

10.Схема за оповестяване на членовете на  Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
 ИЗГОТВИЛ:               

   Гл.инспектор"ЗН" Валентин Попов

   Началник ОЗ"Сигурност"      ПЛАНЪТ Е ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ  89

ПРОТОКОЛ  9 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК

Проведено на 31.03.2016 г.