• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А  П  О  В  Е  Д

№ 277 / 25.03.2016 г.


 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с решение № 328/25.01.2002 г., чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с реш. 266/20.12.2012 г., изм. и доп. с решение № 538/27.02.2014 г.) по повод празника на града.

 

ОПРЕДЕЛЯМ :

 

1. Площи за поставяне на увеселителни съоръжения и търговия на открито по Алея „Ехо", град Балчик от 23 до 25 май 2016 г.


2. В срок до 15.04.2016 г. да се извърши маркиране и номериране на местата по Алея „Ехо", град Балчик с размер 2 кв.м /2м х 1м/ от ОбП „БКС".


3. Ред за организиране на дейностите :Подаване на заявления

Одобрение

разпределение

Заплащане на такса

3.1. за поставяне на увеселителни съоръжения

площадка до х-л „Балчик"

 

18.04.2016 -

        16.05.2016

 

    18.05.2016

 

    19.05.2016

3.2. за поставяне нa витрини, фризери, дюнери, понички, скара, захарен памук и други, захранвани с ел. енергия

от № 2 до № 34

 

18.04.2016 -

        16.05.2016

    

     18.05.2016

 

     19.05.2016

3.3. за поставяне на маси, щендери и др.

от №36 до №378

от №1 до №155

 

-

 

18.04.2016 -

        24.05.2016

 

18.04.2016 -

        24.05.2016


4. За ползване на места по т. 3.3. /от № 1 до 155 и от № 36 до 378/ се допускат юридически и физически лица, регистрирани по Търговският закон. Същите могат да заявят до 5 броя места.

     Към заявленията за участие

по т. 3.1., кандидатите следва приложат :

  • ЕИК
  • копие на удостоверение за техническа изправност на увеселителното съоръжение
  • снимков материал на увеселителното съоръжение
по т. 3.2. :

  • ЕИК
  • Копие на удостоверение за регистрация по Закона за храните

         Кандидатите по т. 3.2. могат да заявят до 3 бр. места.5. Разпределянето на местата да се извърши от : Веселина Маринова - гл.специалист "Наеми", Енчо Липовански - управител пазари към БКС и Добри Добрев-гл. енергетик в указания срок.


6. Таксите за ползване на места съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик са както следва:


§  в размер на 1.00 лв., без ДДС /кв.м/ден за ползване на места за поставяне на стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения (чл. 25)

§  в размер на 3.00 лв. без ДДС /кв.м/ден за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки. (чл. 24, ал.1)

 

§  Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност (чл. 22, ал. 5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик)


§  За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 12 часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности. Дължимите суми се изчисляват от Веселина Маринова и Добри Добрев /Общинска администрация стая №105/§  таксите се заплащат:


- до 22/05/2016 г.    -    в касата на ОбА;

- от 24/05/2016 г. до 26/05/2016 г. -     на управител пазари - Енчо Липовански 


§  Документът за плащане, с посочен номер на място служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - зам.- кмет на Община Балчик.


Настоящата заповед да се публикува в местния печат и сайта на общината да  се сведе до знанието на РУП - Балчик и  РУ „Пожарна безопасност и спасяване" за сведение  и на  заинтересованите длъжностни лица  за сведение и изпълнение .

 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик