• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС - Балчик, Решение № 59 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 248/18.03.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

 

            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

         Помещение с площ 16,46 м2, представляващо зъботехнически кабинет, находящо се в „МЦ І „ ЕООД в гр. Балчик - публична общинска собственост, актуван с АОС 217/22.02.1999 г.

            2. Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение, предназначено за зъботехнически кабинет.

3. Начална годишна наемна цена :

637,98 лева /шестстотин тридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/, без ДДС.

4. Срок на договора - 5 (пет) години от датата на сключване на договора за наем.

            5. Допускане до конкурса :

          5.1. регистрирани по Търговския закон.

          5.2. да спазват предмета на дейност - осъществяване на зъботехническа дейност, търговия с медицински материали и консумативи.

          5.3. да използват горепосоченият имот, като зъботехнически кабинет и да не променят предназначението на наетото помещение.

          5.4. да са завършили медицинско образование по зъботехника.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 01.04.2016 г. до 15.04.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 15.04.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова