• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

І.    Община Балчик уведомява, че в срок до 16:00 часа на 28.03.2016г. в деловодството се приемат заявления за предоставяне на 33 броя помещения, тип контейнери, за съхранение на риболовен инвентар, монтирани върху имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ №02508.86.39 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Заявлението е в свободен текст и към него кандидатите трябва да представят следните документи:      

1.      Валидно свидетелство за правоспособност "Водач на кораб до 20 БТ по море";

2.      Свидетелство за регистрация на плавателен съд;

3.      Позволително за плаване с пристанище на регистрация- гр. Балчик;

4.      Валидно удостоверение за право за извършване на стопански риболов в Черно море;

5.      Разрешително за стопански риболов в Черно море;

6.      Валидно свидетелство за годност на кораба, със задължителна заверка на ежегодните прегледи за 2015г.;

7.      Свидетелство "Правоспособност за извършване на стопански риболов";

8.      Квитанция за платен местен данък на плавателния съд за 2015г.

ІІ.   Процедурата по предоставяне на помещенията ще се проведе по следния начин:

На 01.04.2016г. в 13:30 часа в заседателната зала, находяща се в сградата на Община Балчик, комисия, назначена със заповед на кмета, в присъствието на заявителите ще извърши подбор.

Първата част включва проверка за допустимост на документите.

Без разглеждане ще останат документи, внесени след посочения срок -  до 16:00 часа на 28.03.2016г.;

Отпадат от по- нататъшно участие следните  заявления:

- без приложени към тях един или няколко изискуеми документи;
- приложените документи- един или няколко- са с изтекла валидност.

 Преминалите проверката за допустимост участници ще участват в жребий, който ще определи начина на разпределение на помещенията.

В случай че допуснатите участници са повече от броя на помещенията, ще се проведе допълнителен дублиращ жребий, който ще определи в кое помещение настанилите се ще бъдат двама.
Кандидатите, на които се предоставя помещение, ще подпишат приемо- предавателен протокол, в който ще се включат задължителни условия, част от които включват:

- В срок до 30 март на съответната година да представят в Община Балчик разрешително за стопански риболов за съответната година;

- Да заплащат всички консумативни разходи за помещението /ток, вода, сметоизвозване и др./;

- Да поддържат чистотата в района.

- И др.  НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик