• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС - Балчик, Решение № 61 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на ОбС - Балчик и Заповед № 255/18.03.2016 г. на Кмета на Община Балчик.

            1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

     1.1. 21 бр. павилиони с № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, всеки  с площ 4,5 м2, находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик - публична общинска собственост.

     1.2. 8 бр. павилиони с № 4, 11, 16, 19, 21, 24, 25, 26, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик - публична общинска собственост.

               2. Цел на конкурса : отдаване под наем на павилиони за извършване на търговска дейност, съгласно одобрената схема.

               3. Начални годишни наемни цени :

по т. 1.1. - 688,50 лева /шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет стотинки/, без ДДС за всеки един от павилионите.

по т. 1.2 - 1 377.00 лева /хиляда триста седемдесет и седем лева/, без ДДС за всеки един от павилионите.

4. Срок на договорите :

по т. 1.1. -  за срок от 01.08.2016 год. до 31.10.2016 год.

по т. 1.2. -  за срок от 01.05.2016 год. до 31.10.2016 год.

           След спечелване на конкурса и сключване на Договора за наем с Община Балчик /касаещ павилиони с № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30 /, наемателят следва да стопанисва обекта за периода от 01.08.2016 г. до 31.10.2016 г. Същият ще бъде предаден от наемодателят на наемателят с Протокол за предаване на имот - общинска собственост на 01.08.2016 г.

            По отношение на павилионите, посочени в т. 1.2 / № 4, 11, 16, 19, 21, 24, 25, 26 / след спечелване на конкурса и сключване на Договора за наем с Община Балчик, наемателят следва да стопанисва обекта за периода от 01.05.2016 г. до 31.10.2016 г. Същият ще бъде предаден от наемодателят с Протокол за предаване на имот - общинска собственост.

          5. Кандидатите за участие следва да :

          5.1. са регистрирани по Търговския закон;

          5.2. спазват предмета на дейност на отдаденият под наем търговски обект, съгласно, одобрената схема;

          5.3. нямат задължения към Община Балчик;

                   Всеки кандидат има право да участва по избор до три обекта /по отношение на т. 1.1, касаеща павилиони с № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30/, като ще бъде класиран само за един от заявените. В случаите, които участва за повече от един обект, следва до подреди /класира/, приоритетно /по предпочитание/ изброените от него обекти. Същото важи и за отдаване по наем на имотите - общинска собственост по т. 1.2. / павилиони с № 4, 11, 16, 19, 21, 24, 25, 26/.

            Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 24.03.2016 г. до 08.04.2016 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 08.04.2016 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Кандидатите участващи в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на павилиони по т. 1.1 и т. 1.2 следва за закупят 2 бр. конкурсна документация и заплатят 2 бр. депозит. Фирмите кандидатстващи само по т. 1.1. или т. 1.2 е необходимо да закупят 1 бр. конкурсна документация и внесът на касата на Община Балчик 1 бр. депозит.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова