• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31 март 2016 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

                                                             Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., в частта и за местни дейности на община Балчик.       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Актуализация на бюджета за 2016 година на кметство Оброчище в местна дейност „Целодневни детски градини"                                           

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Утвърждаване на начална тръжна наемна цена на декар земеделска земя от общинския поземлен фонд при отдаване под наем, след провеждане на публично оповестени търгове.       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 53120.36.107 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Одобряване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ ХІV - «за обществено обслужване» и УПИ ХХІ «за озеленяване, алея и подземен паркинг» в кв. 109 по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Приемане на План за противодействие на тероризма в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в град Балчик, за поставяне на преместваеми обекти за извършване на търговска дейност, съгласно одобрена схема от главен архитект на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за отпускане на финансова помощ за издаване на книга.

Вносител: Иванка Бързакова - председател на ПКОКМД

11. Отдаване под наем част от терен - публична общинска собственост, върху който е разположен билборд /общинска собственост/ с площ 12 м2.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение в град Балчик на Районна Здравноосигурителна каса Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от сграда в град Балчик за нуждите на Общинска служба по земеделие град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Зърнени храни България" АД по отношение на ПИ 02508.86.117 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


15. Приемане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за отпускане на финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

17. Приемане Отчет за работата на служителите от РУ МВР град Балчик през 2015 година.

Вносител: Мехмед Расим - председател на ПКОРСТ

18. Осигуряване на гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от Община Балчик на РУ МВР - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Осигуряване издръжка на командировани полицаи от Румъния, изпълняващи служебните си задължения на територията на РУ МВР - Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Предложение за финансова издръжка за нощувки, храна и транспортни разходи на 16 български полицейски служители, командировани от други структури на МВР в страната за РУ МВР Албена.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Балчик за 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Предоставяне за безвъзмездно управление на ОбП „БКС" две сгради на Професионална гимназия „Алеко Константинов" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Предоставяне за безвъзмездно ползване на Спортен клуб по лека атлетика СКЛА „Черно море-2005" град Балчик физкултурен салон на Професионална гимназия „Алеко Константинов" град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Елисавета Христова, по отношение на ПИ № 02508.84.227 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Одобряване на проект за изработване на ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ 02508.7.156 и ПИ 02508.7.157 по кадастралната карта на гр.Балчик и изменение на улична регулация от ОТ 22 до ОТ 21А и част на ОТ 23 по плана на КЗ»Двореца» гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Актуализация на бюджета за капиталови разходи в частта за основни ремонти на община Балчик за 2016 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Разни

 

Атанас Жечев,                                 

Председател

на ОбС-Балчик