• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Очакваме Вашите предложения и становища, относно промени в


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК


ОТНОСНО: Приемане промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик и публикуването на проекта на интернет страницата на Община Балчик, на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.


Мотиви в съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА


  1. Причини за промените на настоящата Наредба са следните:


Община Балчик изпълни Договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик" по оперативна програма „Регионално развитие" /2007 г.-2013 г./, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/3.1-03/2010 "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".

В резултат на проекта имаме още един туристически обект - „Мелницата".

Предлаганият проект за Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик има за цел да актуализира услугата. Цената за посещение на обект «Теке Ак Язълъ Баба-Свети Атанас» съгласно действащата Наредба е 5.00 лв., след приключване на проекта «Мелницата» също се превърна в туристически обект. За да стимулираме посещенията в двата обекта, предлагаме комбинирана пакетна цена 5.00 лв.

В резултат на изпълнение на проект «Черноморски велосипед-диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца-Балчик чрез велосипеди BSB» по программа за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007 г. - 2013 г. са изградени обекти велостоянки за наемане на велосипеди в Община Балчик.

Придобити активи в полза на община Балчик - 6 броя велостоянки, 100 броя велосипеди и софтуер към тях.

За функционирането на системата се предвиждат разходи общо в размер на 34000 лв. годишно за: ел.енергия - 7200 лв., интернет - 3600 лв., СОД- 2900 лв., подръжка софтуер - 8000 лв., обслужване велосипеди - 12000 лв.

Смятаме, че при ползване на велосипед с карта за 1 лв. на час - 8 месеца в годината средно по 17 велосипеда на ден, разходите ще се възстановят.

Системата предлага възможност за реклама на търговски обекти и марки на площ върху велосипед с площ 0.5 кв.м., и на дисплей на всеки от шестте киоски. Целта на проекта не е генериране на печалба, поради което предлагаме пакет «Семейство» с Вело карта за 0.50 лв. на час.


  1. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:


Разнообразяване на туристическото предлагане и насърчаване развитието на културно-историческия туризъм на територията на Община Балчик;

Подпомагане на процеса на диверсификация на туристическото предлагане в Община Балчик и намаляване на териториалната концентрация на туризма в общината чрез реставрацията и социализацията на туристически атракции късно античната и средновековна крепост „Дионисополис", „Мелницата" и Теке „Ак Язълъ Баба - св. Атанас";

Намаляване на сезонността, увеличаване на продължителността на престоя и заетостта на легловата база в Община Балчик;

Подкрепа развитието на туризма в Община Балчик чрез опазването и експонирането на културно-историческото наследство в контекста на устойчивото развитие на туризма в общината и развитието на конкурентноспособни туристически атракции, допринасящи за диверсификация на традиционния ваканционен туристическия продукт на Община Балчик.

Намалява се териториалната концентрация на туризма и подпомага по-равномерно разпределение на ползите от туризма в рамките на общината.

Повишава се значително конкурентноспособността на културно-историческите атракции и се увеличава представителността на различните епохи от развитието на местното общество в достъпните туристически обекти.3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:


За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови средства.


4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:


Ще се постигне балансиране на общинският бюджет - разходна спрямо приходна част. Очакваните приходи да възстановят извършените разходи за осъществяване на услугите.


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, Регламент на Съвета №1083/2006г. както и с директиви на европейската общност свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗМДТ.
Изменения и допълнения в действащата Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик


§1

В чл. 55 ал.1 т. 17 се правят следните изменения и допълнения:


1. В ред 1 и ред 25 се заличава израза Текето „Ак Язълъ Баба - Свети Атанас";


2. Добавя се нова т. 44 със следния текст:

Вход експозиция за обект „Мелницата" и Теке „Ак Язълъ Баба - Свети Атанас":

Деца до 7 години

безплатно

Деца над 7 години, ученици, студенти и възрастни над 65 години

1 лв.

Възрастни

5 лв.

Пакетен билет за двата обекта

5 лв.

Хора с увреждания

безплатно

Групови посещения на възрастни

3 лв.

Групови посещения за деца над 7 години,ученици и студенти

0.50 лв.3. Добавя се нова т. 45 със следния текст:

Ползване на велосипед на започнат час с Вело карта1 лв./час
Ползване на велосипед по пакет семейство с Вело карта 0.50 лв./час
Пластика Вело карта2 лв.4. Добавя се нова т. 46 със следния текст:

Рекламна площ до 0.5 кв.м. намираща се върху общински велосипед. Тарифа за един календарен месец при наемане на мин. 10 велосипеда25 лв. на велосипед

5. Добавя се нова т. 47 със следния текст:

Излъчване на петминутно рекламно видеосъобщение в киоските на «Черноморски велосипед» /цената важи за две съобщения по 2.5 мин. или пет съобщения по 1 минута излъчвани на един киоск/

0.50 лв. на киоск /на ден
Николай Ангелов

Кмет на Община Балчик